Đảng ủy PVOIL học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

14:04 | 08/08/2017

|
Vừa qua, tại TP HCM, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ở 29 điểm cầu trong toàn bộ hệ thống để học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).  

Tham dự hội nghị có 1.343 đại biểu thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc PVOIL và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn PVOIL.

dang uy pvoil hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii
Toàn cảnh hội nghị tại TP HCM

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Cán bộ TP HCM phổ biến, quán triệt 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã chỉ rõ về sự cần thiết của việc ban hành 3 Nghị quyết, những đặc thù cơ bản của từng Nghị quyết; một số giải pháp để thực hiện Nghị quyết, cần đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

dang uy pvoil hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii
Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng phổ biến, quán triệt 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Xuân Trình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc PVOIL nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo đà cho sự phát triển kinh tế đất nước. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại PVOIL.

P.V