• Việc đặt tên cho cấu tạo, mỏ dầu khí trên Biển Đông

    Việc đặt tên cho cấu tạo, mỏ dầu khí trên Biển Đông

    (PetroTimes) - Trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí, khi phát hiện những cấu tạo mà các nhà chuyên môn hy vọng có khả năng chứa dầu khí thì người ta đặt tên cho cấu tạo đó.
  • Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam

    Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam 1

    (PetroTimes) - Ở nước ta, dầu và khí đốt đã được phát hiện dưới độ sâu hơn 1000 mét trong lòng đất vào những năm 70 của thế kỷ trước nhờ vào các giếng khoan thường gọi là giếng khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí.
1 2
DMCA.com Protection Status