Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền

07:00 | 07/03/2018

|
Vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2018 với nội dung chính là tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên đội ngũ CBCNV-LĐ trong toàn ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tổng hợp để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.   

Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và NLĐ

Trước tâm tư của người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn một mặt tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN). Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức công đoàn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền theo định hướng của Tổng LĐLĐ VN, CĐ DKVN sẽ tập trung vào công tác tuyền truyền cho Đại hội VI CĐ DKVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20-1-2017, từ đó làm nổi bật sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành và xã hội.

Trong đó, chú ý tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội; những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đóng góp vào sự phát triển của ngành và đất nước; các phong trào thi đua, công trình sản phẩm chào mừng đại hội. Tổ chức thông báo kết quả đại hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI CĐ DKVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng, đó chính là việc tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn, nâng cao đời sống của CNVC-LĐ thông qua việc đầu tư xây dựng các khu thiết chế của công đoàn, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

doi moi noi dung va phuong thuc tuyen truyen
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan thăm và chúc tết NLĐ trên giàn CTK3 - Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật là việc làm thường xuyên, quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ, ngay trong chương trình công tác đầu năm, Ban Thường vụ CĐ DKVN đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Nữ công xây dựng cụ thể nội dung và tuyên truyền phổ biến Pháp luật Lao động, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, hướng dẫn tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; Ngày Môi trường Thế giới và An toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền về giai cấp công nhân Việt Nam; quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Văn hóa Dầu khí trong toàn ngành, thực hiện Nghị quyết 9 Trung ương khóa XI “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

Để mỗi đoàn viên công đoàn và NLĐ ngày một nâng cao ý thức, kiến thức chuyên môn, CĐ DKVN đã chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ tự giác học tập nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVC-LĐ; triển khai các hướng dẫn của CĐ DKVN và Tổng LĐLĐ VN về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng.

Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVC-LĐ được tham gia học tập và nâng cao trình độ.

Trong năm 2018, CĐ DKVN sẽ tổ chức tổng kết Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Phát động triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, trong đó có tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động, huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, gắn với kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN (khóa XI) về “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVC-LĐ.

Cùng với đó, việc nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin tuyên truyền về các phong trào công nhân, các chủ trương, nội dung, phương thức mới trong hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở. Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu, phát triển việc truyền thông, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động qua mạng xã hội.

Những kế hoạch trọng tâm mà CĐ DKVN đã đề ra nhằm phấn đấu đạt hiệu quả cao hơn trong các hoạt động của tổ chức công đoàn, tiếp tục đóng góp cho ngành Dầu khí phát triển bền vững, đồng thời giúp NLĐ ổn định cuộc sống và đóng góp cho nền kinh tế nước nhà phát triển nhanh, mạnh hơn.

Các cấp công đoàn ngành Dầu khí đã thực hiện tốt vai trò của mình, phối hợp với chuyên môn tham gia giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thu nhập, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV-LĐ, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát triển.

CĐ DKVN