[P-Magazine] "Tấn dầu thứ 250 triệu không chỉ là một con số…!"
[P-Magazine] "Tấn dầu thứ 250 triệu không chỉ là một con số…!"