Đảng bộ PV GAS

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018

06:55 | 08/03/2018

|
Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam và sự phát triển lâu dài của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Đảng ủy PV GAS đã đề ra quan điểm chỉ đạo với phương châm “Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hành động”.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng

Trong những năm qua, PV GAS đã có những bước phát triển vượt bậc, luôn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước; cùng PVN góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Để tiếp tục giữ vững vị trí đầu tàu trong ngành công nghiệp khí, thực hiện chiến lược phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, Đảng ủy PV GAS đã đề ra những yêu cầu cụ thể cho năm 2018.

Yêu cầu quan trọng được Đảng ủy PV GAS đặt ra là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn tổng công ty (TCT) nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu SXKD năm 2018, tạo đà cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tập thể và từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các cấp, người đại diện TCT tại các đơn vị thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, chủ động tích cực tháo gỡ khó khăn của TCT và các đơn vị thành viên; tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt có hiệu quả các kế hoạch đã đề ra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc tại cơ quan điều hành TCT và các đơn vị.

lanh dao thuc hien thang loi nhiem vu 2018
Lãnh đạo PV GAS tôn vinh lao động xuất sắc trong năm 2017

Nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD được giao cần hoàn thành và hoàn thành vượt mức được Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhấn mạnh bao gồm: Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có; Đảm bảo hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; sản xuất và tiêu thụ LPG đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG cả nước; Nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường công tác dự báo thị trường phục vụ việc nhập khẩu LNG; Phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các hộ tiêu thụ nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho ngành công nghiệp khí.

Năm 2018 cũng là thời điểm hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển mảng kinh doanh LNG, trên cơ sở nhận những chỉ đạo mới của PVN về mảng kinh doanh này. PV GAS đặc biệt đẩy mạnh và chủ động triển khai việc nhập khẩu khí bằng hệ thống đường ống; tích cực triển khai công tác tái cấu trúc theo quyết định phê duyệt của Tập đoàn; rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động SXKD của PV GAS; nâng cao công tác quản trị; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS quyết định lấy năm 2018 là năm đột phá về công tác đầu tư xây dựng, tập trung với mức độ cao nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào các dự án quan trọng là: Dự án tách ethane; Dự án đường ống dẫn khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư tử Trắng và Cá Rồng Đỏ; Dự án Kho chứa LNG Thị Vải và nhập khẩu LNG khu vực Tây Nam Bộ…

Giải pháp quyết liệt

Nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS đã đưa ra những giải pháp trước mắt và đề nghị ban lãnh đạo TCT có trách nhiệm cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức và đôn đốc triển khai. Theo đó, PV GAS xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và các nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra theo hướng đổi mới và quyết liệt hành động, chủ động đề ra các giải pháp đột phá, khả thi và bám sát quy hoạch, chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí và kế hoạch phát triển TCT giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035.

Ban lãnh đạo TCT tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; chú trọng việc quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị; thực hiện kịp thời việc quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định; tiếp tục chủ động kêu gọi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước tham gia đầu tư hệ thống nhập khẩu LNG, chế biến sâu; tham gia đầu tư, mua cổ phần, góp vốn vào các dự án khí trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn cung hỗ trợ hoạt động trong nước nếu dự án khả thi; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính; chỉ đạo các ban chuyên môn nhanh chóng làm việc với các cơ quan có liên quan, đàm phán với khách hàng để chuyển đổi các hợp đồng mua bán khí trên cơ sở các nguyên tắc giá khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bám sát thực tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và cung cấp khí.

PV GAS cũng tăng cường quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn với chi phí tốt nhất, kịp thời, đủ cho nhu cầu đầu tư, SXKD của TCT; quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý.

Đảng ủy cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự, công tác cán bộ, áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động SXKD tại PV GAS, nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp trong toàn TCT, gắn liền với việc phát triển thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu PV GAS; đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế hỗ trợ nhằm giảm thiểu tối đa khó khăn của một số đơn vị thành viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS quyết định lấy năm 2018 là năm đột phá về công tác đầu tư xây dựng, tập trung với mức độ cao nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

Mai Anh