3 tháng đầu năm, Vietsovpetro thu về 451,5 triệu USD doanh thu bán dầu

14:19 | 02/04/2019

|
Trong 3 tháng đầu năm, Vietsovpetro có doanh thu bán dầu đạt 451,5 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 184,1 triệu USD.

Với kế hoạch 304,3 nghìn tấn, tháng 3/2019 Vietsovpetro đã khai thác 329,6 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 8,3% kế hoạch. Riêng tại Lô 09-1 đã khai thác 309,3 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 9% kế hoạch, bao gồm: mỏ Bạch Hổ 222,3 nghìn tấn, mỏ Rồng 59,4 nghìn tấn (trong đó có 2,7 nghìn tấn condensate từ giếng 10B và 712), Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 7,2 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 8,2 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 12,2 nghìn tấn.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2019, Vietsovpetro đã khai thác 919 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 7,5% kế hoạch, trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 669,5 nghìn tấn, mỏ Rồng 170,1 nghìn tấn, Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 20,9 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 23 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 35,6 nghìn tấn. Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 3/2019 đạt 9.977,6 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 304,6 nghìn tấn.

Tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro), trong tháng 3/2019 Vietsovpetro đã khai thác 20,3 nghìn tấn dầu/condensate. Từ đầu năm đã khai thác 43,7 nghìn tấn (107,1% kế hoạch). Sản lượng dầu/condensate khai thác trung bình tháng 3/2019 đạt 654,8 tấn/ngày đêm. Dầu/condensate thương phẩm trong kỳ đạt 20 nghìn tấn.

3 thang dau nam vietsovpetro thu ve 4515 trieu usd doanh thu ban dau
Tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2019, Vietsovpetro đã khai thác 919 nghìn tấn dầu/condensate

Trong 3 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã khai thác 39,6 triệu m3 khí thiên nhiên (124,8% kế hoạch), xuất bán 958,6 nghìn tấn dầu/condensate. Riêng tháng 3 đã xử lý và xuất bán 345,7 nghìn tấn dầu/condensate thương phẩm, đạt 183,9 triệu USD; khối lượng khí thiên nhiên khai thác từ giếng 10B và 712 của giàn RC-1 đạt 12,8 triệu m3.

Ngoài ra, Vietsovpetro cũng đã đưa thêm 3 giếng mới vào khai thác. Như vậy từ đầu năm đến nay Vietsovpetro đã có 8 giếng đi vào hoạt động, gồm: 1227/BK-14, 138/БК-15, 1226/БК-14  Lô 09-1 và giếng 2Х, 3Х, 4Х/СTC-1, 101/CTC-1, 104/СTC-1 Lô 09-3/12.

3 thang dau nam vietsovpetro thu ve 4515 trieu usd doanh thu ban dau
Ngày 29/03/2019 tại Cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây lắp,KS&SC CTKT DK đã tiến hành lắp dựng Panel Row 8 chân đế Sao Vàng, thuộc Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt

3 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng với sản lượng đạt 127,9 nghìn thùng dầu, đã khai thác được 387,9 nghìn thùng và xuất bán 250 nghìn thùng. Phần dầu của Công ty Dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ) từ mỏ Đồi Mồi tháng 3/2019 khai thác được 52,7 nghìn thùng, từ đầu năm đã khai thác được 152,7 nghìn thùng và xuất bán 150 nghìn thùng. Ở mỏ Tê Giác Trắng tháng 3/2019 đã khai thác được 866,1 nghìn thùng, từ đầu năm đã khai thác được 2,4 triệu thùng và xuất bán 2,4 triệu thùng.

Trúc Lâm