Đảng bộ PV Power thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chủ động, nghiêm túc, sáng tạo

07:00 | 25/09/2019

1,909 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 3 năm qua, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), góp phần tạo động lực thực hiện tốt mọi mặt hoạt động của PV Power.    

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với những việc làm cụ thể đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác, sinh hoạt Đảng và lối sống, góp phần quan trọng để PV Power vận hành các nhà máy điện ổn định, an toàn tuyệt đối, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, tiết giảm chi phí...

chu dong nghiem tuc sang tao
Đoàn đại biểu PV Power thành kính dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, Đảng ủy PV Power luôn chủ động, nghiêm túc trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, cách thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt đến các tổ chức Đảng và đảng viên cũng luôn được chú trọng đổi mới nhằm phù hợp với điều kiện các doanh nghiệp phân tán và tiết kiệm chi phí bằng cách thông qua việc học tập trực tuyến, ký cam kết thi đua...

Đảng ủy PV Power thường xuyên mời các báo cáo viên có năng lực và kinh nghiệm để truyền đạt các nội dung chuyên đề của từng năm. Đặc biệt, PV Power đã lựa chọn các địa điểm để tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với những địa danh lịch sử của đất nước, những nơi mà Bác Hồ đã từng gắn bó trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, khơi dậy trong cán bộ, đảng viên lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và lòng tôn kính đối với Bác Hồ như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Pắc Bó - Cao Bằng, An toàn khu Định Hóa và Chiến khu Tân Trào, Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông….

Công tác sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm được chú trọng và tiến hành từ cơ sở đến Đảng bộ PV Power. Một số doanh nghiệp như PV Power Cà Mau, PV Power Nhơn Trạch… thường xuyên tổ chức tốt hội nghị sơ kết và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã có nhiều hình thức sinh hoạt truyền thống phong phú như: Đảng ủy PV Power Cà Mau tổ chức sinh hoạt truyền thống cho các đảng viên gắn với lễ kết nạp đảng viên và chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị tại các khu di tích, địa danh lịch sử; chi bộ Ban Tài chính kế toán PV Power tổ chức sinh hoạt truyền thống và hoạt động xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thời gian qua, các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp luôn thể hiện sự gương mẫu trong công tác, lối sống; phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; thực hiện đầy đủ chức trách cá nhân trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đảng viên, công dân ở nơi cư trú. Năm 2016, 2017, 2018, các cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong toàn Đảng bộ PV Power đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trong cuộc sống và có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực.

Tại PV Power, công tác xây dựng Đảng được thực hiện bài bản, nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội của PV Power đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới các đoàn viên, hội viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, động viên đoàn viên, hội viên vượt khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh.

Đảng ủy PV Power tập trung xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; biểu dương, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, những việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp ủy, doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng.

Các cấp ủy Đảng tại PV Power đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống; tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, quản lý và vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn PV Power.

Nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng và đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm, các cấp ủy Đảng trong PV Power đã tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và cách mạng vô sản thế giới; tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ và người lao động toàn PV Power về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên PV Power.

Trong thời gian tới, Đảng ủy PV Power tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện sản xuất kinh doanh của PV Power và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy PV Power sẽ tập trung xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; biểu dương, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, những việc làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hướng đến việc xây dựng tập thể PV Power trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status