PTSC thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

13:58 | 12/06/2019

|
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam- PTSC thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 028.39102828 Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như nêu sau đây.

Thời gian: 08 giờ 30, thứ Sáu, ngày 28/6/2019 (đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30).

Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung:

Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;

Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban KS;

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2019 (Quý Cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền).

- Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 12/6/2019.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Tùng