PTSC thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

20:07 | 11/04/2021

|
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0100150577

Điện thoại: 028.39102828

Fax: 028.39102929

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 như nêu sau đây.

1. Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 28/4/2021 (Đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30).

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nội dung:

3.1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;

Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Tờ trình Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty;

Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;

3.2. Bầu, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

3.3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại thời điểm lập Danh sách Cổ đông ngày 26/3/2021 (Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Họp ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu áp dụng ủy quyền tham dự Họp ĐHĐCĐ) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng).

5. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

6. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 07/4/2021.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Tùng