PVEP thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ

07:00 | 04/05/2011

|
Trong quý I2011, kết quả kinh doanh của Tổng công ty PVEP đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch tài chính, trong đó sản lượng dầu và khí đều đạt 102% kế hoạch quý I2011.

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch 2011 của PVEP

Ba tháng đầu năm, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thăm dò, khai thác, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phấn đấu cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, thực hiện công tác an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Hoạt động tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng

Trong quý I-2011, các hoạt động thu nổ địa chấn, khoan thăm dò trữ lượng dầu khí được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, PVEP đã hoàn thành một dự án từ trọng lực hàng không phân giải cao của lô 162 – Pê-ru với khối lượng 6.533 km2, đạt 100% mức kế hoạch đề ra; đang triển khai một lô Chăm-pa-sắc và Sa-ra-van (Lào) với khối lượng thu nổ được 311 km2, đạt 62% khối lượng công việc đề ra. Hiện PVEP đang thực hiện khoan một giếng thăm dò, ba giếng thẩm lượng.

Ðến nay, các giếng thăm dò trữ lượng đang trong quá trình thử vỉa hoặc chuẩn bị thử vỉa và hầu hết các giếng khoan sẽ tập trung khai thác vào các quý sau, do vậy kết quả gia tăng trữ lượng sẽ tập trung vào giữa và cuối năm 2011. PVEP đã cơ bản hoàn thành kế hoạch khai thác, sản lượng dầu khí khai thác đạt 4,09 triệu tấn quy dầu, bằng 102% mức kế hoạch quý I và 25% mức kế hoạch cả năm 2011.

PVEP đang triển khai 16 dự án phát triển mỏ trong và ngoài nước, trong đó có năm mỏ mới có kế hoạch sẽ đón dòng dầu, dòng khí đầu tiên trong năm 2011 bao gồm mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Chim Sáo, khu vực phía nam mỏ Ðại Hùng, Ruby-B Gaslift, mỏ Dana.

Ðối với dự án lô Giu-nin 2 – Vê-nê-xu-ê-la, trong quý I-2011, dự án đã được Tổ công tác chung triển khai rất tích cực và thực hiện được khối lượng công việc đáng kể: bắt đầu tiến hành thu nổ 93 km2 địa chấn 3D vào ngày 15-3-2011, tổng thời gian thu nổ dự kiến là mười tháng; hoàn tất thiết kế khả thi chi tiết cho thiết bị bề mặt; tiếp tục triển khai việc trao thầu cho SNC Lavalin thực hiện gói thiết kế cơ sở; được cấp phép môi trường cho việc xây dựng 11 nền khoan và giấy phép cho bảy giếng thẩm lượng; hoàn tất việc trao thầu gói xây dựng đường dẫn và sáu nền khoan, dự kiến bắt đầu khoan thẩm lượng vào cuối tháng 5-2011… Ðối với dự án lô 433a và 416b – An-giê-ri, công việc của dự án đang được khẩn trương triển khai cho việc phát triển mỏ và cơ sở hạ tầng cho mỏ Bir Seba và mỏ MOM.

Trong quý I-2011, PVEP đã tiến hành nghiên cứu, xem xét đánh giá 26 dự án dầu khí cả trong và ngoài nước, trong đó 11 dự án ở nước ngoài và 15 dự án trong nước. Kết quả là đã ký được hai hợp đồng dầu khí mới, đạt 67% kế hoạch năm 2011 được giao (từ ba đến năm hợp đồng dầu khí trong nước và nước ngoài), cụ thể: Hợp đồng chia sản phẩm lô 05-2/10, ngoài khơi Việt Nam, ký ngày 24-1-2011 và lô 148-149 ký vào cuối tháng 3-2011.

Trong thời gian tới, PVEP tiếp tục xem xét những cơ hội thăm dò ở khu vực bể trầm tích có tiềm năng dầu khí cao, điều kiện thi công thuận lợi và ít rủi ro về kinh tế – chính trị. Bên cạnh đó, PVEP cũng tích cực xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư ra nước ngoài, nhất là đối với việc mua tài sản tại các khu vực trọng điểm trong chiến lược đầu tư của PVEP, đồng thời tiếp tục tổ chức nghiên cứu môi trường đầu tư tại một số vùng, các nước trọng điểm trong chiến lược đầu tư của Tổng công ty đến năm 2025, như Ðông – Nam Á, châu Phi, các nước SNG, Trung Mỹ, Nam Mỹ.

Thực hiện Chương trìnhhành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ

PVEP đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch HÐTV Ðỗ Văn Khạnh cho biết: ‘Toàn Tổng công ty đẩy mạnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 233/NQ-ÐU của Ban Chấp hành Ðảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong tập đoàn. Tổng công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên, các liên doanh điều hành chung mà PVEP tham gia góp vốn, tạo điều kiện tối đa, ưu tiên các đơn vị trong ngành tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ.

Trong sản xuất, PVEP ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các dự án có dòng dầu, dòng khí đầu tiên trong năm 2011, nhất là các dự án trọng điểm (Giu-nin 2 – Vê-nê-xu-ê-la, lô 433a và 416b – An-giê-ri) và các dự án phát triển khai thác. Tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát đánh giá thực hiện đầu tư, phân cấp đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước, đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, kiên quyết giãn, dừng các dự án chưa cấp bách hoặc hiệu quả, tiềm năng dầu khí không hấp dẫn. Ngoài ra, PVEP đã đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn, tận dụng cao nhất các nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, bảo đảm cân đối đủ vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty’.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, PVEP đã tích cực triển khai rà soát, cắt giảm chi phí trong quá trình phê duyệt Chương trình công tác và ngân sách. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng Bộ định mức chi phí chung và quản lý hành chính để làm cơ sở xét duyệt Chương trình công tác và ngân sách, góp phần thực hiện chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí một cách tiết kiệm và hợp lý. Cụ thể, tổng ngân sách của các đơn vị PVEP điều hành (POC) đã được cắt giảm hơn 20% so với đề xuất của nhà điều hành; Tổng ngân sách của các Công ty Ðiều hành chung (JOC trong nước) đã được cắt giảm hơn 14% so với đề xuất của nhà điều hành. Ngoài ra, Tổng công ty đã quán triệt đến từng đơn vị thành viên, các chi nhánh, đơn vị điều hành cắt giảm 10% chi phí hoạt động thường xuyên (chi phí đi lại, hội họp, khách sạn, tham quan…).

PVEP đã nghiêm túc triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên giao ban trực tuyến, kể cả lễ tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011. Cùng với việc nâng cao vai trò của Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy PVEP với các chương trình làm việc cụ thể tại các đơn vị, Tổng công ty đã thành lập ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phân công người theo dõi, kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo. Kết quả trong quý I-2011, đã tiết kiệm chi tiêu bộ máy toàn Tổng công ty và thực hiện các gói thầu tại các dự án là 518 tỷ VND.

Tạo đà hoàn thành kế hoạch năm 2011

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I-2011 của Tổng công ty PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch tài chính, trong đó sản lượng dầu và khí đều đạt 102% kế hoạch quý I-2011. Trên cơ sở hoàn thành kế hoạch sản lượng và đà phục hồi của giá dầu, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và các khoản nộp ngân sách Nhà nước, cụ thể tổng doanh thu của PVEP ước tính là 11.950 tỷ VND, đạt 140% kế hoạch quý I; nộp ngân sách Nhà nước ước tính là 4.265 tỷ VND, đạt 173% kế hoạch quý I. Ðối với các hoạt động phát triển mỏ, hiện PVEP đang tích cực tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tiến độ phát triển của các mỏ có kế hoạch cho dòng dầu đầu tiên trong năm 2011, đặc biệt giám sát chặt chẽ tiến độ các hạng mục công việc của pha 2 mỏ Ðại Hùng để có thể cho dòng dầu đầu tiên vào đầu tháng 8-2011 thay vì kế hoạch là đầu tháng 9-2011 nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt do đóng mỏ từ đầu năm.

Một trong những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 là ưu tiên các dự án trọng điểm, thúc đẩy tiến độ và kiểm soát đầu tư do giá dầu tăng khiến chi phí của các yếu tố đầu vào cũng tăng theo. Ngoài ra, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao do chịu ảnh hưởng của giá dầu, cần bám sát tiến độ để có thể kiểm soát chi phí vận hành.

Ngoài ra, PVEP đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bao gồm việc nghiên cứu áp dụng có chọn lọc các công nghệ tiên tiến trong quản lý điều hành cũng như lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I-2011 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thể hiện qua các chỉ tiêu chính cho thấy một sự khởi sắc quan trọng, tạo đà vững chắc và có ý nghĩa cho triển khai kế hoạch trong các quý tiếp theo, góp phần cùng tập đoàn và cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2011.

Theo Nhân dân