Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển

07:00 | 16/11/2019

1,379 lượt xem
|
(PetroTimes) - Điển hình tiên tiến là một nhân tố quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến thì không có sức sống. Ngược lại, có điển hình tiên tiến mà không có phong trào thi đua thì những điển hình đó cũng không có cơ hội được tôn vinh, nhân rộng.

Trong công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được các cấp công đoàn toàn ngành Dầu khí duy trì, tổ chức sôi nổi, liên tục, đều khắp các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

thi dua khen thuong la dong luc phat trien
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân trong Tháng Công nhân 2019

Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong từng năm, từng giai đoạn, CĐ DKVN xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua với những chương trình, nội dung khác nhau. Định kỳ hằng năm và 5 năm một lần, các cấp công đoàn trong hệ thống CĐ DKVN đã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết biểu dương các điển hình tiên tiến để đánh giá kết quả đạt được, xác định khó khăn, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn để điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn toàn ngành Dầu khí chia sẻ, học tập kinh nghiệp và nhân rộng.

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, nhân rộng và lan tỏa những việc làm tử tế thông qua việc biểu dương những điển hình tiên tiến thi đua làm theo lời Bác, CĐ DKVN muốn truyền tải thông điệp: Người lao động là vốn quý. Ổn định việc làm, chăm lo đời sống của người lao động là chìa khóa thành công của nhiều cơ quan, đơn vị. Đó cũng là phương châm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn trong toàn ngành Dầu khí.

Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua, có những nơi, những lúc, phong trào thi đua chưa mạnh, chưa sâu rộng, đều khắp, nội dung thi đua còn nghèo nàn, hình thức thi đua chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, phát hiện, nhân rộng điển hình ở một số cơ quan, đơn vị cơ sở, các cấp công đoàn chưa được quan tâm. Nhiều đơn vị chỉ tập trung đánh giá kết quả phong trào thi đua, chưa coi trọng tổng kết bài học kinh nghiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và nét đặc sắc, nét riêng của từng phong trào thi đua, của từng điển hình tiên tiến.

Hiện nay, nhiều đơn vị xây dựng những gương điển hình tiên tiến chỉ mới để tuyên dương, chưa phải để mọi người học tập, phấn đấu và vượt lên chính mình. Quan niệm về điển hình tiên tiến trong nhiều cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn vẫn chưa rõ ràng. Nhiều đơn vị nhầm lẫn giữa điển hình tiên tiến với người có thành tích. Điển hình tiên tiến đương nhiên là phải có thành tích, nhưng có thành tích thì chưa hẳn đã bật lên thành điển hình tiên tiến. Cũng từ quan niệm này, có đơn vị đặt ra yêu cầu quá cao cho điển hình tiên tiến, cứ nghĩ điển hình tiên tiến thì phải toàn diện, phải liên tục đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Điều này làm giảm tác dụng, ý nghĩa của việc biểu dương điển hình tiên tiến.

Mục tiêu của phong trào thi đua được CĐ DKVN xác định là “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động”. Từ mục tiêu này, các cấp công đoàn trong toàn ngành Dầu khí sẽ cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp. Trọng tâm vẫn là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong lao động công nghiệp... đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải pháp tạo động lực thi đua của CĐ DKVN là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo cho người lao động như vấn đề tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Cán bộ công đoàn làm công tác thi đua phải đi sâu, đi sát cơ sở, “tắm mình” trong phong trào công nhân lao động ở từng cơ quan, đơn vị đến tổ, đội sản xuất, từ đó mới nắm bắt, phát hiện các điển hình tiên tiến cần phát huy, nhân rộng, tạo sức sống cho phong trào thi đua, tránh tình trạng biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến qua báo cáo, ưu tiên, quan tâm các cơ quan, đơn vị quan trọng và những đơn vị lớn, đông công nhân lao động.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, các cấp công đoàn trong toàn ngành Dầu khí phải tự nhìn nhận, kiểm điểm lại công tác thi đua, khen thưởng. Để phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả, trước hết các cấp công đoàn phải cùng với lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, phải nắm vững Luật Thi đua, khen thưởng, Quy chế khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn; xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng là trách nhiệm của tổ chức công đoàn, là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của công đoàn cơ sở và công nhân lao động. Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phải đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, chú trọng việc xem xét đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình.

Có như vậy, phong trào thi đua yêu nước mới thực sự mạnh về chất, có ý nghĩa thiết thực, như lời Bác Hồ đã dạy: Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày.

Nguyễn Thị Cậy

DMCA.com Protection Status