Chi bộ Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí: Quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ

15:23 | 05/03/2020

|
Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí (QLHĐK) đã lãnh đạo, định hướng các hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban trong nhiệm kỳ 2018- 2020.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Ban QLHĐDK được thành lập theo quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 24/5/2018 trên cơ sở sáp nhập Ban QLHĐDK, Ban QLHĐNN và một phần của Ban QLĐT (bộ phận giám sát hoạt động đấu thầu của các HĐDK). Trên cơ sở đó, Chi ủy Chi bộ Ban QLHĐDK đã được kiện toàn theo quyết định số 1168- QĐ/TV ngày 06/11/2018 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, số đảng viên của Chi bộ tính là 33 đồng chí. Tỷ lệ đảng viên chiếm khoảng 85% trong tổng số CBCNV của Ban (33/39). Độ tuổi của cán bộ/đảng trong Ban/Chi bộ không có khác biệt lớn, có năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

chi bo ban quan ly hop dong dau khi quyet tam doi moi toan dien va manh me

Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhiệm kỳ 2018- 2020

Với vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Ban, định hướng về tư tưởng, tổ chức và cán bộ, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, định hướng các hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhiệm kỳ 2018- 2020.

Cụ thể, về công tác quản lý hợp đồng dầu khí trong nước, trong nhiệm kỳ qua, Ban đã thực hiện các công việc liên quan tới Chương trình công tác và ngân sách của các Hợp đồng dầu khí, hỗ trợ Nhà thầu giải quyết các vướng mắc/phát sinh trong quá trình thực hiện; Phối hợp với các Người Điều hành tổ chức họp UBQL theo kế hoạch đã được đăng ký hoặc thống nhất; Xây dựng phương án kiện toàn thành phần của PVN trong các UBQL/UBĐH của các Hợp đồng Dầu khí, trình và đã được HĐTV phê duyệt tại QĐ số 1086/QĐ- DKVN ngày 01/8/2019.

Cùng với đó, thực hiện các công việc của Ủy ban Điều hành (OC) các Hợp đồng Dầu khí đang trong giai đoạn phát triển và/hoặc khai thác một số Lô thuộc Dự án Cá Voi Xanh, Dự án Cá Rồng Đỏ, Dự án khí Lô B…

Bên cạnh đó, triển khai các công việc của PVN với tư cách là một Bên nhà thầu trong các Hợp đồng chia sản phẩm Dầu khí (PSC); Xử lý các đề nghị của Nhà thầu về xuất tài liệu/mẫu dầu khí, tham khảo tài liệu, đăng tải/công bố/tham khảo tài liệu, thông tin liên quan tới các HĐDK; Hỗ trợ NT/NĐH làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về hoạt động trên biển (thông báo hàng hải về hoạt động của giàn khoan, tàu địa chấn, phối hợp với các lực lượng bảo vệ trên biển trong quá trình triển khai thực địa); Phối hợp với Nhà thầu thực hiện các thủ tục kết thúc hợp đồng đối với các PSC; Thực hiện công tác giám sát với vai trò đại diện nước chủ nhà đối với công tác mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí của các NT/NĐH theo Chương trình công tác và Ngân sách 2018 được duyệt và quy định của từng Hợp đồng Dầu khí cụ thể.

Về công tác quản lý hợp đồng dầu khí nước ngoài, Ban đã thực hiện chức năng quản lý, theo dõi và giám sát quá trình triển khai các dự án thăm dò, khai thác tại nước ngoài do PVN tham gia đầu tư, cụ thể là Công ty Liên doanh Rusvietpetro (RVP), Công ty Liên doanh Gazpromviet (GPV); Hỗ trợ các đơn vị có vốn đầu tư của PVN trong quá trình triển khai các dự án mà họ tham gia đầu tư; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án...

Trong công tác Kiểm toán Tài chính và quản lý vật tư tài sản cũng như công tác Pháp lý Hợp đồng cũng đã được Ban chú trọng triển khai và hoàn thành tốt nhiều nội dung quan trọng.

Nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ

Cùng với nhiệm vụ ổn định và duy trì hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều hợp đồng dầu khí kết thúc, tiến độ triển khai các dự án phần lớn bị chậm, vấn đề pháp lý phát sinh nhiều về số lượng và tăng về độ phức tạp, nhiệm vụ của Chi bộ/Ban QLHĐDK ngày càng nặng nề.

Để đảm bảo Ban QLHĐDK hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ nỗ lực hơn nữa để làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Ban QLHĐDK, lãnh đạo định hướng về tư tưởng, tổ chức & cán bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể.

Cụ thể, lãnh đạo Ban QLHĐDK hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020-2022, quán triệt Nghị quyết số 440-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 cho Cấp ủy, Người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị các Đảng bộ, Chi bộ, Đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; Nghị quyết số 437-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Hoàn thiện hiệu quả quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các Nhà thầu/NĐH phù hợp với quy định của các HĐDK và Chương trình Công tác và Ngân sách hàng năm được phê duyệt.

Cùng với đó, phối hợp cùng Lãnh đạo Ban xử lý kịp thời các công việc được giao, đảm bảo yêu cầu về tiến độ theo quy định của HĐDK cũng như các quy định nội bộ, đặc biệt là việc xử lý các đề xuất liên quan đến hoạt động đấu thầu; Thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán tài chính các năm đối với các HĐDK, có những đề xuất hợp lý để kiểm soát chi phí hoạt động dầu khí và chấn chỉnh việc tuân thủ luật và các quy định của HĐDK; Hoàn thành tốt nhiệm vụ đàm phán các HĐDK mới; Kịp thời hỗ trợ Nhà thầu/NĐH trong các vấn đề pháp lý HĐDK.

Chi bộ cũng sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống dữ liệu chung, phần mềm Quản lý Hợp đồng Dầu khí nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác quản lý hoạt động dầu khí và các hợp đồng dầu khí; Rà soát các quy trình, quy chế đã có để có những hiệu chỉnh phù hợp với phạm vi công việc quản lý/tham gia, chức năng nhiệm vụ của các ban chức năng liên quan sau tái cơ cấu. Xây dựng các quy trình, quy chế mới để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được phân công, từng bước chuẩn hóa các quy trình xử lý; Nghiên cứu cách thức phân công công việc cho từng cá nhân và tổ chức thực hiện hợp lý để phát huy được năng lực cá nhân, đảm bảo công việc được thông suốt, công tác giám sát phải đảm bảo được tính chặt chẽ.

Về công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ nắm vững diễn biến tư tưởng của đảng viên và quần chúng có định hướng về tư tưởng theo chủ trương đường lối của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch đã được Đảng ủy Cơ quan quán triệt tại Công văn số 02-KH/TV ngày 21/02/2020, thể hiện ở việc không ngừng cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm nơi công sở.

Minh Loan