ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM:

Dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác luân chuyển cán bộ

14:45 | 10/03/2020

4,554 lượt xem
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã ban hành Kết luận số 447 – KL/ĐU về công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ năm 2020 (công tác luân chuyển cán bộ).    

Theo Kết luận, công tác luân chuyển cán bộ nhằm góp phần chuẩn bị công tác nhân sự có chất lượng của đại hội đảng bộ các cấp trong Tập đoàn, đảm bảo sự thành công Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, chuẩn bị nhân sự kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty cổ phần năm 2020, có tính đến năm 2021. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với việc luân chuyển cán bộ năm 2020 là phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trong thời gian tới.

dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can bo
Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

Các đối tượng được luân chuyển là các cán bộ trẻ, có năng lực công tác tốt, nổi trội; có triển vọng phát triển; nằm trong quy hoạch của Tập đoàn, đơn vị giai đoạn đến năm 2025/2026 cho các chức danh: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và Trưởng ban PVN; Chủ tịch và Tổng giám đốc/Giám đốc công ty do PVN sở hữu và nắm quyền chi phối; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc PVN; cán bộ trong quy hoạch các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn. Cán bộ luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe công tác; có chuyên môn đào tạo/kinh nghiệm làm việc phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách; đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển, điều động và bố trí công tác theo quy định. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm).

Đặc biệt, không luân chuyển, điều động những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu kém, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển.

Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện theo Quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn (bao gồm 5 bước) và trên cơ sở các nguyên tắc gồm:

Thực hiện đúng theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của PVN và từng tổ chức, đơn vị. Nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ để phục vụ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm.

Phải căn cứ trên cơ sở chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm công tác của cán bộ để bố trí luân chuyển phù hợp với vị trí, chức trách và nhiệm vụ được giao.

Kết hợp luân chuyển với điều động và chuyển đổi vị trí công tác, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; cân đối, hài hòa giữa luân chuyển, điều động cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, bổ sung kịp thời cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành doanh nghiệp với những đơn vị có nhu cầu; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Nói chung, chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết).

Luân chuyển và điều động cán bộ phải đảm bảo tổng thể, đồng bộ, liên thông, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang, giữa Tập đoàn và các đơn vị, giữa các đơn vị với nhau, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cán bộ luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cơ bản được bố trí chức danh tương đương. Trường hợp khác sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về công tác cán bộ, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng quy định về công tác luân chuyển cán bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cấp ủy đảng, doanh nghiệp và các đoàn thể - chính trị - xã hội của Tập đoàn, nhất là cán bộ, đảng viên trong diện luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác.

Xây dựng chính sách phù hợp đối với những cán bộ trong diện luân chuyển.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ năm 2020, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025), thiết thực tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boBổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính Kế toán PVN
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boPVN bổ nhiệm Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boPVN bổ nhiệm Phó trưởng ban Điện & Năng lượng Tái tạo
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boBSR công bố và trao quyết định về công tác cán bộ
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boPVN trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boPVN bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
dan chu khach quan cong khai minh bach trong cong tac luan chuyen can boCông bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ tại PVChem

P.V

DMCA.com Protection Status