Đảng bộ PV Power: Trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu cao

06:14 | 12/05/2021

|
(PetroTimes) - 5 năm triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy PV Power luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, vừa là nhu cầu tự thân, vừa là động lực để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021.

Đảng bộ PV Power: Trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu cao
Đảng viên Đảng bộ PV Power chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hằng năm, Đảng ủy PV Power đều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PV Power lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy PV Power đổi mới hình thức tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua việc học tập trực tuyến; ký cam kết thi đua; tổ chức học tập gắn với những địa danh lịch sử của đất nước, những nơi Bác Hồ đã từng làm việc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, khơi dậy trong cán bộ, đảng viên lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước.

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy PV Power thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng đảng viên, người lao động. Các cấp ủy Đảng đã tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống...

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn gắn liền với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Power, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn cụ thể, trong đó bảo đảm các nhà máy điện được vận hành ổn định, hiệu quả, an toàn.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy

PV Power chỉ đạo triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, các nhà cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, bảo đảm cho các nhà máy điện vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối, hiệu quả cao. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm của PV Power đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; hầu hết các nhà máy điện đều về đích trước thời hạn, sản lượng điện hằng năm trung bình đạt khoảng 21 tỉ kWh.

Đảng bộ PV Power: Trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu cao
Người lao động PV Power

Trong 5 năm qua, PV Power đã thực hiện đồng bộ giải pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi phí đầu tư, quản lý chặt chẽ các chi phí từ Công ty mẹ - Tổng công ty đến các đơn vị thành viên. Các nội dung thực hiện tiết giảm chi phí tập trung vào tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng; tiết giảm từ mua mới vật tư thiết bị; tiết giảm từ sử dụng vật tư thiết bị dự trữ. Với những giải pháp cụ thể, mục tiêu tiết giảm chi phí được PV Power thực hiện tối đa và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tổng kết 5 năm triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ PV Power, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ được nâng lên và được thực hiện thường xuyên với nhiều cách thức sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng cá nhân cán bộ đảng viên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ PV Power lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với những việc làm thiết thực, cụ thể đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, về tiết giảm chi phí qua từng năm đã khẳng định vai trò chủ lực của

PV Power trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững của Petrovietnam, góp phần cùng Petrovietnam phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ PV Power đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng và phát triển PV Power trở thành doanh nghiệp công nghiệp điện - dịch vụ mạnh với những mục tiêu: Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh - Chuyên nghiệp về quản trị - Mạnh về tài chính - Cao về sức cạnh tranh - Xanh về môi trường.

Trong quá trình đó, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong PV Power nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

4 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power ước đạt 6.405 triệu kWh4 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power ước đạt 6.405 triệu kWh
Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc tế PV Power ở mức BB với triển vọng tích cựcFitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc tế PV Power ở mức BB với triển vọng tích cực

Khánh An

DMCA.com Protection Status