Khảo sát tình hình thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng của PVN

16:07 | 24/05/2012

833 lượt xem
|
Ngày 22/5, thực hiện Công văn số 650CV/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc báo cáo đánh giá tình hình 8 năm thực hiện Luật thi đua, Khen thưởng, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quang Dương Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dẫn đầu đã đi khảo sát về tình hình thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đồng chí Võ Quang Lâm, Trưởng phòng Thi đua, Khen thưởng PVN đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình Luật Thi đua, Khen thưởng. Trong những năm qua, PVN có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần quan trọng khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tình hình thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng

Đặc biệt, năm 2011, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu với tổng doanh thu đạt 675,3 nghìn tỉ đồng, tăng 41,2% so với năm 2010.

PVN luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành và đất nước. Công tác thi đua, khen thưởng và việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng được tổ chức thực hiện nghiêm túc đã thực sự trở thành động lực quan trọng trong quá trình phát triển của Tập đoàn và mỗi đơn vị thành viên nhằm thúc đẩy, động viên người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong từng thời kỳ.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được lựa chọn đề xuất khen thưởng ở các cấp, trong đó một số tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước xét tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động… Việc xét tặng được thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Bên cạnh đó, PVN đã nghiêm túc triển khai, quán triệt tới cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thành viên của Tập đoàn các quy định của Đảng, Nhà nước về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đánh giá về mặt tích cực của Luật Thi đua, Khen thưởng với phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đại diện Phòng Thi đua Khen thưởng của PVN, cho rằng: Sau khi Luật Thi đua, Khen thưởng đi vào cuộc sống đã đánh dấu một bước phát triển và đổi mới kể cả về nhận thức và hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng. Luật Thi đua, Khen thưởng đã được các cấp Ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên quán triệt, nhận thức rõ từ đó tạo ra những chuyển biến rõ rệt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy được khẳng định và nâng cao, công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng nên đã phát huy tác dụng, động viên được tinh thần nỗ lực phấn đấu trong thi đua, lao động, sản xuất, giúp thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực về nhận thức, lối sống, tác phong làm việc, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học… tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng cũng như là cơ sở để phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng trong Tập đoàn đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, giữa quy định của Luật và thực tế triển khai vẫn còn những bất cập như quy định về tỉ lệ đề xuất và khen thưởng danh hiệu cá nhân, theo đó phần lớn các đơn vị căn cứ vào tỉ lệ để đề xuất số lượng người được khen thưởng mà bỏ qua phần quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với công tác Thi đua, Khen thưởng là thành tích cá nhân của mỗi người, dẫn tới việc cùng đạt một doanh hiệu khen thưởng như nhau, nhưng thành tích của người này khác xa hoặc chênh lệnh nhiều so với thành tích của người khác, nhưng tỉ lệ vẫn còn thì đơn vị vẫn đề xuất. Quy định về hồ sơ đề nghị xét thưởng còn mang nặng tính chất thủ tục hành chính, làm mất nhiều thời gian, thậm chí nhiều thủ tục còn rườm rà và là cơ sở để phát sinh tiêu cực trong công tác Thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, Luật cũng chưa quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các Cơ quan, Ban, Ngành trong việc tổ chức các phong trào thi đua, dẫn đến hiện tượng trùng lặp, chồng chéo; công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực sự chưa đi vào nề nếp…

Phát biểu tổng kết chuyến khảo sát, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Trong 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, PVN và các đơn vị thành viên đã phát động được nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, có tác dụng nêu gương và thúc đẩy tinh thần lao động, đặc biệt là các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm dầu khí của quốc gia.

Công tác Thi đua, Khen thưởng trong Tập đoàn làm rất bài bản, đúng Luật đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ đối với cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển của PVN trong từng thời kỳ. Đồng chí cũng đề nghị Phòng Thi đua Khen thưởng PVN tập hợp những kiến nghị, vướng mắc trong thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng tại đơn vị và Đảng ủy Khối sẽ trình lên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương thời gian tới, để Luật Thi đua, Khen thưởng thực sự đi vào cuộc sống và trở nên đồng bộ, đồng cấp.

Kiều Vân

DMCA.com Protection Status