Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015)

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Phạm Xuân Cảnh: Phải đổi mới thiết thực công tác Đảng

08:56 | 03/02/2015

2,410 lượt xem
|
Năm 2014 là một năm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi, Báo Năng lượng Mới phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về công tác Đảng trong tình hình mới.

Năng lượng Mới số Xuân 2015

PV: Được biết liên tục nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2014, Đảng ủy Tập đoàn đã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đưa vào thành hoạt động thường xuyên trong các nội dung sinh hoạt, học tập. Xin đồng chí cho biết đôi nét cụ thể về nội dung đã được Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo triển khai, hiệu quả và ý nghĩa của các hoạt động này?

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh: Năm 2014 tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế chưa được phục hồi, chiến tranh, xung đột ở một số khu vực đặc biệt là Biển Đông có xu hướng tăng cao... Trong nước, bên cạnh những thành tựu trong việc duy trì phát triển kinh tế, tăng dự trữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá và nhất là tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước có nhiều chuyển biến thì tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với một số bí thư chi bộ tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Trước những khó khăn thách thức đó, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng việc đa dạng hóa các hình thức, công cụ tuyên truyền, chú trọng cổ động trực quan. Bên cạnh việc duy trì tuyên truyền nhân các các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành, Tập đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, các đợt sinh hoạt chính trị tập trung toàn ngành. Cùng với việc thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, người lao động dầu khí cũng như dư luận xã hội về tình hình của ngành, Tập đoàn đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, phổ biến rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để dư luận quần chúng hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về Tập đoàn, đồng thời tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, hợp tác của các doanh nghiệp bạn và của toàn xã hội.

Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tiêu biểu như: Các nghị quyết Trung ương 7, 8, 9 (khóa XI); Thông báo số 148-TB/TW về kết quả 7 năm thực hiện Kết luận số 41-KL/TW (của Bộ Chính trị khóa IX) về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025; các nghị quyết của Chính phủ (số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014; số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014), Chỉ thị (06/CT-TTg ngày 12/3/2014) của Thủ tướng Chính phủ...

Tiếp tục chú trọng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, là giải pháp hàng đầu trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã được Đảng ủy Tập đoàn cụ thể hóa bằng Chỉ thị 115-CT/ĐU ngày 12/11/2012. Cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã từng bước nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác, từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, các tệ nạn tham nhũng, lãng phí; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”.

Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời khẩn trương ban hành Kế hoạch số 3133-KH/ĐU ngày 24/10/2014 để lãnh đạo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PV: Năm 2015 được dự báo lại là một năm có nhiều thách thức lớn đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.  Những giải pháp nào đồng chí cho là quan trọng nhất mà Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015?

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh: Năm 2015 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII và cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành Dầu khí Việt Nam; năm kết thúc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm từ 2010 đến 2015. Tuy nhiên, Tập đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như giá dầu giảm sâu, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp...

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các mặt công tác, trong đó sẽ tập trung vào 3 nội dung quan trọng sau:

Một là, tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Đảng ủy Tập đoàn thống nhất lãnh đạo, quản lý, điều hành, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao đặc biệt trong điều kiện phải đối mặt với những khó khăn, thách thức được dự báo sẽ rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để thực hiện được điều đó đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén trong chỉ đạo điều hành, trên cơ sở chủ động, xây dựng các kịch bản và hệ thống các giải pháp cụ thể tương ứng. Tăng cường khả năng dự báo, cảnh báo rủi ro, nâng cao bản lĩnh quyết định kịp thời. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực.

Nêu cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị các cấp. Thực hiện việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên kiêm Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp. Yêu cầu phải đổi mới nhanh chóng, toàn diện, triệt để và bền vững vấn đề quản trị doanh nghiệp, phát huy cao nhất vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp. Đổi mới quy trình, xác định rõ quyền và trách nhiệm  của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xem xét, quyết định nhân sự lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là nhân sự chủ tịch và tổng giám đốc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Tiến Dũng (thực hiện)

DMCA.com Protection Status