PV GAS D đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 18%

18:00 | 15/06/2020

|
Vừa qua, tại TP HCM, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.    
pv gas d dat ke hoach chia co tuc nam 2020 ty le 18PV GAS tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
pv gas d dat ke hoach chia co tuc nam 2020 ty le 18PV GAS dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%
pv gas d dat ke hoach chia co tuc nam 2020 ty le 18KTA tích cực phòng chống dịch Covid-19

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 22 cổ đông, đại diện cho 87.045.231 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,72% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, PV GAS D đã trình cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với PV GAS, CNG Việt Nam; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS D đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PV GAS D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 941,08 triệu Sm3, vượt 2,29% so với kế hoạch; doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.000,46 tỷ đồng, vượt 2,43% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 295,52 tỷ đồng, vượt 27,21% kế hoạch được giao; lợi nhuận sau thuế vượt 23,34% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 233,73 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ PV GAS D đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

pv gas d dat ke hoach chia co tuc nam 2020 ty le 18
Hệ thống phân phối khí của PV GAS D

Năm 2020, trong tình hình ảnh hưởng bởi tác động kép của đại dịch COVID-19 và sự sụt giảm sâu của giá dầu, dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT PV GAS D sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới.

Trong năm 2020, PV GAS D nhấn mạnh các nhiệm vụ: Vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu; Tổ chức kinh doanh khí thấp áp hiệu quả; Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận; Thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động; Chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu; Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh (công nghệ đồng phát và khí đô thị) nhằm gia tăng giá trị sản phẩm khí. PV GAS D đặt kế hoạch năm 2020 với doanh thu 8.427 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 254,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 203,9 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền mặt là 18% vốn điều lệ.

Đại hội đã tiến hành bầu lại ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm ông Hideaki Shibata - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung ông Wataru Fujisaki (quốc tịch Nhật Bản) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS D nhiệm kỳ 2020-2025.

Tất cả các tờ trình đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

M.P