VSP vượt 18,7% kế hoạch doanh thu bán dầu trong tháng 2/2019

22:05 | 05/03/2019

|
Tính từ đầu năm đến hết tháng 2/2019, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã xuất bán 612,9 nghìn tấn dầu/condensate với giá trị 303,9 triệu USD. Riêng trong tháng 2/2019, VSP đã khai thác 307,9 nghìn tấn dầu/condensate, đạt 108,7% kế hoạch và xử lý và xuất bán 272,7 nghìn tấn dầu/condensate thương phẩm với giá trị 140,4 triệu USD (105,2% kế hoạch).

Từ đầu năm VSP cũng đã khai thác 26,9 triệu m3 khí thiên nhiên (127,8% kế hoạch) từ giếng 10B và 712 của giàn RC-1; riêng trong tháng 2/2019 khai thác đạt 12,2 triệu m3 (123,8% kế hoạch). Cũng trong tháng 02/2019, VSP đưa thêm 01 giếng mới vào khai thác trong tổng số 5 giếng tính từ đầu năm.

vsp vuot 187 ke hoach doanh thu ban dau trong thang 22019
Coong trình dầu khí khu vực mỏ Bạch Hổ

VSP tiếp tục vận hành khai thác an toàn mỏ Cá Ngừ Vàng, từ đầu năm đã khai thác được 259,97 nghìn thùng và xuất bán 250 nghìn thùng dầu, riêng trong tháng 2 có sản lượng đạt 121,2 nghìn thùng dầu. Phần dầu của Liên doanh VRJ từ mỏ Đồi Mồi trong tháng khai thác được 47,1 nghìn thùng dầu; từ đầu năm đã khai thác được 99,9 nghìn thùng và xuất bán 100 nghìn thùng dầu. Ở mỏ Tê Giác Trắng trong tháng đã khai thác được 749,4 nghìn thùng dầu; từ đầu năm đã khai thác được 1,6 triệu thùng và xuất bán 1,8 triệu thùng dầu.

Khối lượng khí cung cấp vào bờ tháng 02/2019 của VSP đạt 96,1 triệu m3 (198,5% kế hoạch), trong đó từ các mỏ lô 09-1 cung cấp được 26,9 triệu m3 (279,7% kế hoạch) và từ các mỏ khác 69,2 triệu m3. Khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 192,2 triệu m3 (182,5% kế hoạch).

Doanh thu từ bán dầu/condensate riêng Lô 09-1 tháng 02/2019 đạt 163,52 triệu USD (127,3% kế hoạch). Trong tháng 02/2019 đã nộp ngân sách Nhà nước các khoản thuế là 58,5 triệu USD (111,4% kế hoạch). Từ đầu năm doanh thu bán dầu đạt 311,2 triệu USD (118,7% kế hoạch); Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 118,4 triệu USD (110,4% kế hoạch).

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status