Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

10:02 | 04/10/2022

5,258 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022, với sự tham gia của 165 học viên là các đảng viên mới trong Đảng bộ Tập đoàn.

Căn cứ Điều lệ Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Các học viên học trong 07 ngày, được nghe các báo cáo viên và giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề, các học viên đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại lớp học, các học viên tích cực nghiên cứu tài liệu, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo lớp học

Các học viên là Đảng viên mới được kết nạp sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;

Cùng các chuyên đề: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung rất quan trọng, yêu cầu đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình.

Đinh Thị Hồng Thúy

Gas Shipping tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025Gas Shipping tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Các chi bộ PVcomBank tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025Các chi bộ PVcomBank tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ mười baBan Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ mười ba
Chi bộ Quản lý Đảng bộ PVU tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025Chi bộ Quản lý Đảng bộ PVU tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ 2 Đảng bộ BIENDONG POC sinh hoạt chuyên đề “Cách mạng Tháng 8 và ý nghĩa lịch sử”Chi bộ 2 Đảng bộ BIENDONG POC sinh hoạt chuyên đề “Cách mạng Tháng 8 và ý nghĩa lịch sử”
Chi bộ Ban Khảo sát – Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro tổ chức Chi bộ Ban Khảo sát – Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp Vietsovpetro tổ chức "Hành trình về nguồn" năm 2022
Đảng bộ PVMTC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Đảng bộ PVMTC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đảng bộ PQPOC tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025Đảng bộ PQPOC tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tụcBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục

DMCA.com Protection Status