Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

21:55 | 25/02/2020

|
Ngày 25/2 tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022.    

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội được tiến hành với tinh thần: “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm công tác Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Cơ quan vững mạnh”. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn được cơ cấu, tổ chức, sắp xếp lại, có những chức năng, nhiệm vụ mới. Chi bộ Văn phòng Đảng ủy được thành lập ngày 6/11/2018 với 9 đảng viên, đã nhanh chóng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm công tác tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn duy trì sự lãnh đạo liên tục, kể cả khi thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Mọi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nỗ lực công tác để không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, tập trung: xây dựng dự thảo, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác tháng, quý, năm của Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác quản lý đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời đề xuất, tham mưu kiện toàn các tổ chức Đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị cùng cấp; thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của văn phòng cấp ủy cấp Tập đoàn và chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về mọi mặt (văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức Đảng, đảng viên, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, dân vận) cho Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn theo chương trình kế hoạch đề ra; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng và đảng viên mới theo kế hoạch công tác của Đảng ủy Tập đoàn; kịp thời nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để tham mưu, giúp việc kịp thời, mang lại hiệu quả cao trong lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Chi bộ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc 2020-2022). Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.

Nắm bắt thông tin nhanh, chính xác hoạt động của các cấp ủy Đảng và các đơn vị giúp cho công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đạt chất lượng. Cán bộ, nhân viên không ngừng được đào tạo, tự đào tạo về kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, kỹ năng quản lý. Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường công tác thân thiện, gắn bó, tôn trọng, chia sẻ.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong mọi hoạt động công tác, là cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác của Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn vững mạnh, có sức chiến đấu cao, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn tham mưu, giúp việc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trực thuộc (đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-2025, đại hội cấp cơ sở và cấp đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025); tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự và quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy; kịp thời thực hiện công tác theo tiến độ chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đề ra.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn như: Triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn (trên cơ sở Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia, các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Chính phủ…).

Tại mỗi vị trí công tác, từng đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công; luôn là một tấm gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Đồng thời, có các kiến nghị, đề xuất, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Cảnh nhấn mạnh, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy được thành lập với hoạt động cơ cấu tổ chức mới, với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn, vừa có nhiệm vụ tham mưu giúp việc toàn diện cho Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trong hoàn cảnh số lượng cán bộ không đông, các đồng chí trong Chi bộ đã luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn giao trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, trong điều kiện khó khăn, tập thể Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống đó, nâng cao hiệu quả công tác của từng đảng viên trong Chi bộ, cải tiến công tác lãnh đạo điều hành của chi ủy, lãnh đạo văn phòng với mục tiêu làm tốt hơn, nâng cao chất lượng của văn phòng, từng đồng chí đảng viên theo chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo đó, từng đảng viên cần phải nỗ lực, Chi bộ chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy văn phòng.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh yêu cầu Chi bộ cần tăng cường sự giúp đỡ nhau, chia sẻ, hỗ trợ, đồng trách nhiệm với nhau công việc thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh, điều kiện hiện nay của Chi bộ. Trước mắt, Chi bộ phải tập trung rất cao giúp cho thường trực Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Các đại biểu bầu chọn các đảng viên uy tín vào cấp ủy

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã xem xét lựa chọn và bầu đồng chí Phạm Quang Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí Đặng Văn Huệ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Thay mặt tập thể Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng đã tiếp thu lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Cảnh và sẽ bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào nội dung Nghị quyết Đại hội, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Quang Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào việc công tác lãnh đạo của Đảng uỷ Cơ quan Tập đoàn, Đảng uỷ Tập đoàn để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025.

dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội
dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022Đại hội Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022
dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022Nghiêm túc, chu đáo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
dai hoi chi bo van phong dang uy tap doan nhiem ky 2020 2022PVN tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Nguyễn Hoan