Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đại hội thể hiện ý chí năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới

11:17 | 09/06/2020

|
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 366-KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8-9/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cơ quan. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II (nay là Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn); đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương châm hành động là: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, bất thường đã tác động mạnh tới kinh tế trong nước. Giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014, phục hồi chậm trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là khủng hoảng kép của giá dầu và dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt hoạt động. Song, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: ký 4 hợp đồng dầu khí mới; có 08 phát hiện dầu khí mới và phát triển thêm 12 mỏ/công trình mới vào hoạt động khai thác; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 96,54 triệu tấn quy dầu, trung bình đạt 19,3 triệu tấn quy dầu/năm; Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 150,3 triệu tấn quy dầu vượt 15,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất đạm đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất sản phẩm xăng dầu đạt 52,74 triệu tấn, vượt 5,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; sản xuất điện ước đạt 128,84 tỷ kWh, vượt 7,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra; các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn đạt vượt so với kế hoạch: tổng doanh thu đạt 335,633 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 0,7%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019 là 281,5 nghìn tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt bình quân 9,6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 7,6%/năm; hệ số bảo toàn vốn 1,02 lần; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu dự kiến tại thời điểm 31/03/2020 là 0.35 lần; mức độ bảo toàn vốn là 1,28 lần - đảm bảo an toàn cho SXKD của Công ty Mẹ.

dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Toàn cảnh đại hội

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Tập đoàn đạt kết quả tích cực: số lượng Ban/Văn phòng ở bộ máy điều hành giảm từ 23 Ban/Văn phòng chuyên môn xuống còn 17 Ban/Văn phòng; từ 2 Văn phòng Đảng ủy và 3 ban Xây dựng đảng giảm còn 01 Văn phòng chuyên trách Đảng; số lượng phòng thuộc Ban/Văn phòng giảm từ 72 còn 51 phòng; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp Trưởng/Phó Ban/Văn phòng giảm từ 97 còn 67 cán bộ; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp Phòng giảm từ 148 còn 122 cán bộ.

dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình tại Đại hội
dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và khoá XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm đạt trên 80%; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hàng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với nỗ lực chung tay, chung sức của toàn bộ hệ thống chính trị trong Tập đoàn để vượt qua khó khăn, thách thức lớn chưa từng có trong lịch sử xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhiệm vụ của Cơ quan Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch đề ra; hoạt động SXKD của Công ty mẹ Tập đoàn và của toàn Tập đoàn đã vượt qua sóng gió và đi vào ổn định. Công tác tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp đạt được kết quả tốt; tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dần dần được khôi phục. Công tác tham mưu, quản lý, điều hành, đầu tư tích cực được cải tiến, nâng cao chất lượng; cơ bản khắc phục được tình trạng đầu tư chủ quan, dàn trải. Việc xử lý các dự án/công trình khó khăn do lịch sử để lại đạt được thành công nhất định. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV không bị tác động quá tiêu cực bởi tình hình kinh tế khó khăn chung của ngành Dầu khí. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Các mặt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Đảng bộ Cơ quan tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, bảo đảm để Tập đoàn hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025. 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ Cơ quan sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn, tình hình hoạt động dầu khí thế giới, khu vực, đặc biệt là các khu vực mà Tập đoàn tham gia đầu tư các dự án để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Chú trọng công tác dự báo, đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Tập đoàn hạn chế được các rủi ro, vượt khó khăn thách thức, nắm bắt các cơ hội đầu tư, phát triển bền vững. Tham mưu thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn về tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, sửa đổi cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025
dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025
dai hoi the hien y chi nang dong sang tao quyet tam doi moi
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) với nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và toàn thể đảng viên, tận dụng tốt các nguồn lực và cơ hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng thực sự “vững mạnh”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của toàn Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020:

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 3.397 nghìn tỷ đồng; Nộp Ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn dự kiến đạt 592 nghìn tỷ đồng; Tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn dự kiến đạt 1.864 nghìn tỉ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 170 nghìn tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ- Tập đoàn đạt 7,6%/năm; Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Công ty mẹ- Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2019 là 0,35 lần; Hệ số bảo toàn phát triển vốn Công ty mẹ Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần- đảm bảo an toàn cho SXKD và phát triển của Tập đoàn.

H.A