Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

08:30 | 18/03/2023

4,562 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) luôn xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Văn hóa VCB là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ VCB đã nghiêm túc quán triệt và đẩy mạnh triển khai sâu rộng việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn hệ thống, từng bước tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa VCB.

Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết số 441-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người VCB. Việc ban hành Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao niềm tin và lòng tự hào của cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống VCB; góp phần xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả, tăng cường sự gắn kết trong nội bộ; từ đó hình thành và bồi đắp khát khao cống hiến cho sự phát triển của VCB. Nghị quyết cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của VCB thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ năng lực và tác phong công tác chuyên nghiệp; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được các cấp ủy đảng tại VCB thường xuyên quan tâm và chú trọng. Việc thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quy định của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VCB về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên được coi là những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo, tiết kiệm trong sinh hoạt, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, làm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, VCB cũng không ngừng nỗ lực tạo dựng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, lấy đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là định hướng xuyên suốt và cốt lõi để tạo nên những lớp cán bộ có đủ tài và đức, có tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Mỗi cán bộ đảng viên, người lao động trong hệ thống VCB đều tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống…

Các tổ chức Đảng và các Chi nhánh trong toàn hệ thống VCB đã tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt và hiệu quả tới các cán bộ, đảng viên và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt tại đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy VCB đã ban hành Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị trong năm 2022.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức nhiều hành trình Về nguồn tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên và quần chúng ưu tú, người lao động của đơn vị đã được ôn lại những câu chuyện thực tế về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, tư tưởng của Người để hiểu sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ hơn và thực hiện tốt hơn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị; động viên và phát huy cao độ tính tích cực của đoàn viên tham gia các hoạt động chung, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại VCB và Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với hoạt động của tổ chức Công đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với thực tế; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”, “Xây dựng văn hoá công sở”… và các cuộc vận động lớn cũng như công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn VCB tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, người lao động và đảm bảo duy trì kinh doanh liên tục; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; chỉ đạo Đoàn Thanh niên tích cực đăng ký đảm nhận Công trình thanh niên các cấp, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đoàn trong huy động, tổ chức cho thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì doanh nghiệp và cộng đồng…

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, VCB luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Chuỗi hoạt động an sinh xã hội được VCB triển khai suốt nhiều năm qua nhằm chia sẻ khó khăn và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hải đảo…, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh…

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy VCB đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với thành phần là cán bộ chủ chốt và toàn thể Đảng viên của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ; đồng thời ban hành Hướng dẫn số 06- HD/ĐU ngày 14/2/2022 về tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; ban hành Kết luận số 33-KL/ĐU ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ VCB về việc bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Văn hóa VCB đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống VCB. Chính điều đó đã góp phần tạo nên một VCB lớn mạnh về quy mô, chuẩn mực về hoạt động, hiệu quả kinh doanh vượt trội, hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế.

Đảng bộ VCB cũng xác định, mục tiêu trong tình hình mới, giai đoạn mới có nhiều thách thức nhưng cũng rất vẻ vang, để thực hiện mục tiêu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ Ngân hàng là nhiệm vụ rất quan trọng, đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn”. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những giá trị kết tinh cao quý của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh trong vun đắp, phát huy bản sắc văn hóa VCB sẽ góp phần xây dựng VCB ngày càng phát triển bền vững, khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam và hội nhập quốc tế thành công.

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status