Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền

08:30 | 22/02/2024

17,083 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022); Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Petrovietnam) đã khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động (số 520-CT/ĐU ngày 10/4/2023) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực

Trong những năm qua, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Petrovietnam đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội; đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Petrovietnam đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng bộ toàn Tập đoàn được thành lập và hoạt động theo mô hình toàn Tập đoàn (Kết luận số 31-KL/TW ngày 06/11/2008 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 5032-CV/BTCTW ngày 18/11/2008 của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 849-QĐ/ĐUK ngày 17/12/2008 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Với mô hình này, Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chú trọng lãnh đạo xây dựng chiến lược, phát huy hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó đã bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, toàn diện đối với các tổ chức đảng trực thuộc, đơn vị thành viên và các đoàn thể. Bộ máy lãnh đạo của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được tổ chức đồng bộ. Hệ thống chính trị (Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) thống nhất.

Bảy nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Đảng ủy Petrovietnam đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với những nội dung chính:

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao và phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp ủy, đơn vị.

Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của công tác truyền thông, đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhất là về hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn, tổ chức đảng trong doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Ba là, Đảng ủy Petrovietnam hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp và thực hiện Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp theo các Quy định số: số 47 và 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư.

Bốn là, tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp dưới quản lý, đánh giá cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Năm là, tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế quan hệ công tác giữa cấp ủy và lãnh đạo quản lý điều hành doanh nghiệp, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương theo Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư.

Sáu là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có vấn đề nổi cộm, những vụ việc phức tạp, các tồn tại, yếu kém trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng, khắc phục tình trạng văn bản ban hành có tính khả thi không cao, chưa sát với thực tiễn, thiếu đồng bộ thống nhất. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính trong Đảng, đổi mới phong cách lề lối làm việc. Thường xuyên sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả bước đầu

Trước hết, Đảng ủy Petrovietnam xác định, muốn đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải thông qua việc xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết. Đảng ủy thảo luận, ra nghị quyết, phân công các đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm từng nhiệm vụ cụ thể. Đảng ủy giao cho Ban điều hành thường xuyên nắm chắc tình hình, báo cáo, đề xuất cấp ủy về việc triển khai nghị quyết, thực hiện kế hoạch (hằng năm, trung hạn, dài hạn, các chủ trương lớn, quan trọng của Tập đoàn và các đơn vị). Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có vấn đề mới nảy sinh, Ban điều hành kịp thời báo cáo cấp ủy về tình hình thực hiện và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng thành viên/hội đồng quản trị và tổng giám đốc/giám đốc doanh nghiệp; cấp ủy lãnh đạo sự phối hợp giữa hội đồng thành viên/hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao với tinh thần “đồng bộ hệ thống, đồng hành liên tục”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
Đảng ủy Tập đoàn triển khai hội nghị về công tác cán bộ

Cùng với đó, xác định rõ các nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đó là: Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, báo chí, quảng bá thương hiệu gắn với công tác an sinh xã hội. Chủ động định hướng công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động và dư luận xã hội; thực hiện đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập 04 Ban xây dựng Đảng (gồm các ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy). Các ban đều được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, định biên số lượng và bổ nhiệm, bố trí cán bộ chuyên trách công tác Đảng phù hợp tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng ban/văn phòng/bộ phận trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát và Chương trình phòng chống tham nhũng đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn và hệ thống các quy chế, quy định nội bộ; kiện toàn các Ban Chỉ đạo của cấp ủy… phù hợp với các quy định mới của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Tập đoàn cũng tập trung thực hiện việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (Kế hoạch số 311-KH/ĐU ngày 18/10/2023). Việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được tiến hành đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của Đảng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tập đoàn xác định, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm.

Một trong những nguyên nhân tạo nên “sức mạnh mềm” trong thời gian qua là do Đảng ủy Petrovietnam đã đẩy mạnh xây dựng Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh. Chính điều đó đã tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; nâng cao chất lượng tái tạo Văn hóa Petrovietnam của cán bộ, đảng viên, người lao động với hệ giá trị cốt lõi “Khát vọng, Trí tuệ, Chuyên nghiệp, Nghĩa tình”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
Hình thức và nội dung sinh hoạt đảng được đổi mới, phù hợp với điều kiện công tác đặc thù của cán bộ, đảng viên ngành Dầu khí

Qua quá trình hoạt động và nhất là qua “khủng hoảng” của Tập đoàn những năm trước đây, Petrovietnam đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành:

Một là, về phát huy vai trò và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; của cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Thủ trưởng các đơn vị trong Tập đoàn; việc xây dựng và thực hiện quy định về quan hệ công tác giữa cấp ủy, hội đồng thành viên/hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong quá trình thực thi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hai là, công tác cán bộ và quản lý cán bộ, quản lý người đại diện, chú trọng lựa chọn cán bộ, bổ nhiệm, phân công cán bộ đúng người, đúng việc. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Ba là, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cá nhân người đứng đầu; trong công tác quản trị doanh nghiệp và trong quản lý triển khai các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Bốn là, không chủ quan, thỏa mãn với thành tích, kết quả. Coi trọng công tác quản trị rủi ro.

Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Hiện nay công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới nhằm làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cũng như các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, Đảng bộ Petrovietnam đang tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng đơn vị. Đó chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Năm 2023, tình hình kinh tế địa chính trị thế giới, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, biến động nhanh, bất thường, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn. Song, với truyền thống, bản lĩnh của người đi tìm lửa, cùng với sự đồng hành hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Petrovietnam đã thực hiện xuyên suốt công tác quản trị biến động, bám sát diễn biến thị trường để ứng phó hiệu quả, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu mới sau 62 năm hình thành và phát triển - tạo tiền đề quan trọng để Petrovietnam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và vươn xa.
[E-magazine] Những dấu mốc trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam[E-magazine] Những dấu mốc trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khenĐảng bộ Petrovietnam được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen
Đồng bộ, đồng hành, thông suốt, triển khai thực hiện hiệu quả, công tác năm 2024Đồng bộ, đồng hành, thông suốt, triển khai thực hiện hiệu quả, công tác năm 2024
Lan tỏa nét đẹp Văn hóa Petrovietnam, tạo khí thế mới cho năm Giáp Thìn 2024Lan tỏa nét đẹp Văn hóa Petrovietnam, tạo khí thế mới cho năm Giáp Thìn 2024
Phát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của PetrovietnamPhát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam

Lê Chiến

DMCA.com Protection Status