Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

22:47 | 14/06/2021

8,432 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 5 năm qua (2016-2021), việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn là nhiệm vụ thường xuyên của cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) với tinh thần, trí tuệ và sức lực, tích cực tham gia các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa của người Dầu khí.
Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại diễn đàn Góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại khu vực phía Bắc

Hình tư liệu

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn và các Hội CCB cơ sở trực thuộc đã thường xuyên quán triệt, tham gia cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nhằm hỗ trợ, cổ vũ, thúc đẩy việc triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp bằng nhiều hình thức trên các trang thông tin của Tập đoàn, đơn vị và đặc biệt là trang fanpage của Hội “Người lính trên mặt trận dầu khí”… thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ở cơ quan, tại các công trường, các dự án của Tập đoàn và các đơn vị đã góp phần tạo hiệu ứng lan toả tới các tập thể, cá nhân; đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến dư luận xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu và văn hóa Petrovietnam.

Hội CCB Tập đoàn đã tập hợp, đoàn kết CCB trong toàn Tập đoàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị, của Trung ương Hội CCB Việt Nam; tìm ra giải pháp phù hợp, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện. Hàng năm, thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy Đảng, Hội CCB Tập đoàn đã có hướng dẫn bằng văn bản, triển khai sâu rộng, thu hút được mọi cán bộ, hội viên tham gia. Hướng trọng tâm là làm theo bằng những việc làm cụ thể như tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư", gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Hội CCB Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCB và nói chuyện về biển đảo.

Hình tư liệu

Các cấp hội đã phát động nhiều phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hội viên CCB luôn thể hiện được tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định về đường lối, quan điểm của Đảng. Cá nhân từng hội viên không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn ý thức được trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh. Hội viên CCB chủ động tham gia sinh hoạt với các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các Đảng bộ, Chi bộ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được triển khai thực hiện theo tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương, Chất lượng - Hiệu quả, An toàn - Chắc chắn, Nhân ái - Trách nhiệm” vì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững. Các CCB luôn thực hiện các tốt các nội quy lao động tại cơ quan, thực hiện tốt mọi quy định về thời gian làm việc, không vi phạm kỷ luật lao động.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Hội CCB Tập đoàn phối hợp với Hội CCB BSR tổ chức Tọa đàm “Vai trò của CCB trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”

Hình tư liệu

Hội CCB Tập đoàn luôn đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, lao động SXKD, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như khu vực, những khó khăn của đất nước và Tập đoàn, các CCB Dầu khí đã nêu cao tinh thần lao động kỷ luật và hiệu quả, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Tập đoàn. Đặc biệt, Hội CCB Tập đoàn luôn chủ động phối hợp với các tổ chức chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” và triển khai rộng khắp, khuyến khích người lao động hưởng ứng tham gia, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, các CCB Tập đoàn đã có hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn SXKD tại đơn vị và nhà máy góp phần tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí. Tiêu biểu như: Hội CCB Vietsovpetro, PTSC, BSR, PV GAS, PV Drilling, PVEP, VPI, PETROSETCO… đã thể hiện vai trò là hạt nhân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, các cấp hội đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo những nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động của Hội gắn với việc thực hành tiết kiệm, đổi mới nội dung phương thức hoạt động “có trọng điểm, lấy thiết thực, hiệu quả là chính”.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Hội CCB Tập đoàn ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa

Hình tư liệu

Trong công tác tuyên truyền, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cùng với các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm lớn của đất nước, Tập đoàn…; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức diễn đàn tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đảng các cấp từ Chi bộ, Đảng bộ Tập đoàn và văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng, thể hiện ý thức trách nhiệm của CCB đối với các vấn đề của Tập đoàn và đất nước; tổ chức các buổi tuyên truyền nhận thức vai trò trách nhiệm của CCB, người lao động dầu khí về việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, SXKD của Tập đoàn gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Hội CCB Tập đoàn và các Hội CCB trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao; xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, người lao động; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sai trái. Hội luôn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; thực hiện “Nói đi đôi với làm” gương mẫu và vận động các CCB, người lao động chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ CCB Việt Nam, gương mẫu trong thực hiện các quy chế, quy định của đơn vị.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Hội CCB Tập đoàn đồng hành cùng chương trình “Xuân Trường Sa” trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Hình tư liệu

Hội CCB Tập đoàn luôn tổ chức hiệu quả các hoạt động, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần quan trọng xây dựng và quảng bá văn hóa người Dầu khí. Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "lá lành đùm lá rách". Hàng năm, Hội CCB Tập đoàn luôn phối hợp với các cơ quan đơn vị, đoàn thể và địa phương, nơi địa bàn có các hoạt động dầu khí làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội; hỗ trợ xây đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ tại một số xã của tỉnh Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các hội viên nghỉ hưu; thăm, tặng quà các hội viên nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh hiểm nghèo; hàng năm Hội cũng đã vận động hội viên cùng cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn quyên góp, hỗ trợ kinh phí đi thăm, động viên tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các CCB nghèo; tổ chức trao học bổng, tặng sách vở đồ dùng học tập, quần áo cho con em CCB, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vượt khó học giỏi... Hình ảnh những CCB Dầu khí với bộ quân phục đi đến những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo để tri ân, tặng quà, giúp đỡ những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn như: Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Thái Bình… đã làm sâu đậm hình ảnh đẹp người Dầu khí trong lòng người dân.

Hội CCB Tập đoàn cũng luôn quan tâm chia sẻ, động viên các hội viên và gia đình hội viên gặp khó khăn, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu, hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo; tích cực tham gia triển khai 5S và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn; phát động hội viên tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về ngành Dầu khí" nhằm góp phần vào việc nâng cao ý thức và niềm tin, sự tự hào với văn hóa Petrovietnam.

Bên cạnh các hoạt động trên, một trong những nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Tập đoàn là luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, ý chí tự cường cho thế hệ trẻ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, Hội đã phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn để thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động ý nghĩa như: Các chương trình về nguồn thăm lại các chiến trường xưa; các hoạt động tri ân “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Đây là những việc làm thực tế để mỗi đồng chí CCB và thế hệ trẻ ôn lại, tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, tiếp lửa truyền thống “Anh bộ đội đi tìm lửa” đã khơi dậy, hun đúc thêm lòng yêu nước, khích lệ hành động, ý chí vươn lên, làm chủ khoa học cho hội viên và thế hệ trẻ.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen cho đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro đã có thành xuất sắc trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2020.

Hình tư liệu

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí nói chung và các CCB Dầu khí nói riêng đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch Chính phủ giao, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho ngành Dầu khí.

Trong 5 năm qua, Hội CCB Tập đoàn đã vinh dự được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể Hội CCB và 1 cá nhân; Hội CCB Tập đoàn được tặng cờ thi đua và 5 năm liền được Trung ương Hội tặng Bằng khen; các Hội cơ sở: Hội CCBVSP, PTSC, PTSC M&C được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể Hội CCB cơ sở và cá nhân cán bộ hội viên tiêu biểu…
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status