Ông Phạm Minh Chính: Nâng cao vị thế Liên hiệp Hội VN

19:44 | 13/06/2018

|
Ông Phạm Minh Chính khẳng định cần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức chính trị xã hội Liên hiệp Hội Việt Nam.

"Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp Hội Việt Nam) là tổ chức chính trị xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được xác lập theo đúng tinh thần Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị. Cần có những cơ chế, chính sách nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức này và thể chế hóa về mặt nhà nước trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức theo đúng tinh thần Đại hội Đảng XII".

ong pham minh chinh nang cao vi the lien hiep hoi vn
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là khẳng định của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trong cuộc thăm và làm việc chính thức với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cuối giờ chiều ngày 6/6/2018.

Theo ủy nhiệm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù đang tham dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nhưng cuối giờ chiều ngày 6/6/2018, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian thăm và làm việc chính thức với Đảng Đoàn Liên Hiệp Hội Việt Nam tại trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương các thành tích đạt được của Liên Hiệp Hội Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trí thức, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng; tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương; không ngừng tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên nền tảng của sự phát triển kinh tế mới: kinh tế tri thức, kinh tế xanh và kinh tế số...

Cũng trong buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã nghe báo cáo của GS.TS Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam.

Báo cáo khẳng định vai trò của Liên Hiệp Hội Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước trong những năm qua, đặc biệt là văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”, phấn đấu để khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chương trình, hoạt động, công tác tổ chức của Liên Hiệp Hội Việt Nam là phấn đấu đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho Liên Hiệp Hội Việt Nam.

Gửi những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của giới trí thức khoa học và công nghệ tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, báo cáo của Chủ tịch LHH Đặng Vũ Minh nêu rõ “Đảng và Nhà nước cần xác định rõ vị trí, vai trò của Liên Hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, được nêu rõ trong Chỉ thị 42 – CT/TW và đặt tổ chức Liên Hiệp Hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, có hệ thống tổ chức hai cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong không khí cởi mở tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng cũng nghe thêm nhiều ý kiến, chia sẻ của các đại biểu đại diện cho Đảng Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội địa phương. Theo nhiều ý kiến trong buổi làm việc, công tác hội hiện nay gặp rất nhiều khó khăn,do tác động của đổi mới cơ chế, chính sách, đặc biệt là quá trình thực hiện tinh giản bộ máy hành chính, biên chế, ngân sách cấp cho các hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam.

Quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, kinh phí hoạt động hàng năm của Liên hiệp hội địa phương theo hướng hưởng một phần ngân sách sang mô hình tự chủ, tự hạch toán, nhận và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước giao đang được thực hiện quá nhanh tại một số địa phương, chưa có lộ trình và hướng dẫn cụ thể, còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách nảy sinh trong thực tiễn, chưa có hướng giải quyết dẫn đến khó khăn trong công tác hội và công tác vận động trí thức.

Báo Đất Việt