Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023)

PV GAS: Đổi mới tư duy, tạo đột phá trong công tác cán bộ

13:30 | 13/12/2023

8,020 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” là những mục tiêu trọng tâm trong công tác cán bộ, một trong 3 nhóm giải pháp then chốt, đột phá cho sự phát triển bền vững của PV GAS.
PV GAS đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho thực hiện mục tiêu chiến lược và quy hoạch phát triển của TCT
PV GAS đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho thực hiện mục tiêu chiến lược và quy hoạch phát triển của TCT

Với tinh thần trách nhiệm và dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, đến nay, PV GAS đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cho thực hiện mục tiêu chiến lược và quy hoạch phát triển của TCT. Đội ngũ cán bộ PV GAS có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và quản lý, có uy tín, tâm huyết, năng động, nắm bắt kịp thời tiến bộ khoa học công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, đủ khả năng quản lý và điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng Đảng ủy, Ban lãnh đạo PV GAS nhận thấy còn không ít hạn chế trong công tác cán bộ như: Ở một vài nơi công tác đánh giá cán bộ vẫn còn là khâu yếu, mang tính hình thức, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh hoặc định kiến. Công tác quy hoạch còn thiếu tính tổng thể, mang tính cục bộ, khép kín tại đơn vị, sự liên thông trong phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch giữa các đơn vị còn hạn chế. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện một cách mạnh mẽ giữa Cơ quan điều hành TCT, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên. Công tác luân chuyển những cán bộ trẻ từ TCT xuống các đơn vị để đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn và điều những cán bộ có kinh nghiệm thực tế từ đơn vị về giữ các chức vụ lãnh đạo bộ máy thuộc Cơ quan điều hành TCT còn hạn chế. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tính chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn có những hạn chế;…

Ba nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá trong chiến lược phát triển của PV GAS là: Công tác cán bộ; Tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách; và Phát triển thị trường.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, chất lượng, có tính kế thừa và phát huy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của TCT, PV GAS định hướng tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng TCT, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc trong cả tư duy và nội dung, hình thức tiến hành công tác cán bộ.

Ba nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá trong chiến lược phát triển của PV GAS
Công tác cán bộ là một trong ba nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển của PV GAS

Trước mắt, PV GAS xác định một số nhiệm vụ như: Đẩy nhanh việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo hướng nâng cao dần tính định lượng để vừa công khai, minh bạch, vừa thuận lợi hơn trong thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; Xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển từng chức danh cán bộ cụ thể; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ xuống các đơn vị để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho TCT; Đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực tiên tiến, áp dụng hệ thống quản trị nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế; Đổi mới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công tác tiền lương và chế độ chính sách. PV GAS cũng sẽ sớm sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong toàn TCT thay thế cho Quy chế hiện nay để có nguyên tắc thực hiện công tác cán bộ thống nhất trong toàn TCT…

Trong công tác quy hoạch cán bộ, PV GAS đã tổ chức xây dựng, điều chỉnh bổ sung và được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quy hoạch các chức danh lãnh đạo TCT giai đoạn 2020 – 2025; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, thành viên xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 – 2025. Đây là tiền đề quan trọng để đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn và TCT trong giai đoạn mới. Quy hoạch cấp ủy Đảng các cấp trong TCT được xây dựng đồng thời và có sự gắn kết với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của đơn vị, quy hoạch chính quyền phù hợp với quy hoạch cấp ủy; đồng thời đã có sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các đơn vị với TCT. Tại PV GAS, việc tỷ lệ cán bộ được bổ nhiệm trong diện quy hoạch cao đã cho thấy rằng quy hoạch cán bộ đạt chất lượng và khả thi.

Đặc biệt, PV GAS sẽ mạnh dạn đổi mới công tác phát hiện nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, xem xét giới thiệu những cán bộ trẻ, không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, phân công đến công tác tại các đơn vị có khối lượng công việc nhiều, phức tạp để các đồng chí được học tập, công tác trong môi trường thử thách, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch cán bộ lâu dài; Thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ bằng cách nâng cao cơ chế chịu trách nhiệm của người đứng đầu đề xuất, chuẩn bị nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm thay thế mình.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được PV GAS thực hiện theo đúng quy định phân cấp, đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và thận trọng. Việc bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, đúng cơ cấu, cán bộ được bổ nhiệm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và cơ bản theo quy hoạch. Đa số cán bộ được bổ nhiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường. Đến thời điểm hiện tại, đại đa số cán bộ của PV GAS được đề bạt, bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, các cán bộ được bổ nhiệm lại đều hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ giữ chức vụ.

giai đoạn hiện nay là giai đoạn mang tính quyết định, giai đoạn có sự thay đổi về chất ảnh hưởng
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng, giai đoạn hiện nay được đánh giá là giai đoạn mang tính quyết định, giai đoạn có sự thay đổi về chất ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của PV GAS

Với công tác luân chuyển cán bộ, Đảng ủy PV GAS xác định nguyên tắc phải đảm bảo tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang. Tổ chức điều động, luân chuyển cán bộ kịp thời nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ theo yêu cầu và bố trí lại nhằm sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực và sở trường cán bộ hoặc kết hợp luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ; thực hiện hỗ trợ tiền lương, thu nhập cho các cán bộ có năng lực được điều động, luân chuyển đến các đơn vị khó khăn.

Thực tế, PV GAS đã thu được nhiều kết quả, kinh nghiệm, cũng như hiệu quả tại một số đơn vị thành viên khi thực hiện chủ trương trên. Trong giai đoạn vừa qua, ngoài việc điều động, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch định kỳ, PV GAS đã thực hiện điều động, luân chuyển 03 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đơn vị trực thuộc đến đảm nhiệm các chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 03 đơn vị thành viên còn khó khăn, thực hiện hỗ trợ tiền lương, thu nhập đảm bảo tương đương với chức danh giám đốc đơn vị trực thuộc để cán bộ được điều động, luân chuyển yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị mới. Qua đó cho thấy, cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, dẫn dắt đơn vị giảm thua lỗ kéo dài, từng bước vựt dậy hoạt động SXKD, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục xây dựng chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh đang còn thiếu cán bộ giỏi, để làm thế nào lựa chọn được đội ngũ cán bộ kinh doanh vừa hiểu hệ thống, hiểu sản phẩm, chuyên nghiệp nhưng hết sức năng động, linh hoạt. Song song đó, PV GAS tiếp tục cải tiến, xây dựng cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực sự gắn kết với mức độ phức tạp của vị trí công tác, năng lực chuyên môn, hiệu quả làm việc (3P), đánh giá xếp lương phù hợp với công việc được giao, tránh cả nể, phiên ngang chức vụ công tác cũ; Đồng thời hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng…, kịp thời thay thế người thiếu nhiệt huyết, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tập thể PV GAS vượt qua khó khăn thử thách vì một mục tiêu chung cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của TCT trong giai đoạn mới
Tập thể PV GAS đồng lòng vì một mục tiêu chung, phát triển hiệu quả và bền vững của TCT trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định, trong xu thế chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt, chuyển đổi mô hình kinh doanh và mô hình quản trị, giai đoạn hiện nay là giai đoạn mang tính quyết định, giai đoạn có sự thay đổi về chất ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của Tổng công ty trong tương lai. Do đó, trên cơ sở phát huy lợi thế và tiềm lực sẵn có, các hoạt động và mô hình SXKD của PV GAS cũng phải thay đổi tương ứng để tồn tại và phát triển vững vàng trong bối cảnh mới. Để thực hiện được điều này, PV GAS đã và đang đẩy mạnh một cách đồng bộ các nhóm giải pháp cốt lõi về: công tác cán bộ, tháo gỡ về cơ chế chính sách, phát triển thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng,… Trong đó, công tác cán bộ đóng vai trò then chốt, trọng tâm để thực hiện các giải pháp còn lại. “Tập thể lãnh đạo và CBCNV-NLĐ PV GAS sẽ luôn đoàn kết trên dưới một lòng, phát huy tinh thần “đổi mới sáng tạo”, “dám nghĩ dám làm, biết nghĩ biết làm”, “suy nghĩ chín, hành động nhanh” tạo khí thế mới, động lực mới để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thử thách vì một mục tiêu chung cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của TCT trong giai đoạn mới”.

Mai Phương

Khánh thành kho cảng LNG lớn nhất tại Việt NamKhánh thành kho cảng LNG lớn nhất tại Việt Nam
Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong: Cần có cơ sở pháp lý vững vàng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh LNGTổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong: Cần có cơ sở pháp lý vững vàng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh LNG
Petrovietnam và PV GAS tổ chức tọa đàm về thị trường tiêu thụ LNGPetrovietnam và PV GAS tổ chức tọa đàm về thị trường tiêu thụ LNG
Thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng khí LNG trên cả nướcThúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng khí LNG trên cả nước

DMCA.com Protection Status