Tăng cường, bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ ngành Dầu khí

06:50 | 04/06/2020

|
Ngay từ ngày thành lập đến nay, lớp lớp thế hệ đi trước của Công ty mẹ Tập đoàn nay là Cơ quan Tập đoàn đã không ngừng chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thế hệ kế cận của Tập đoàn, thế hệ tiếp bước xây dựng Cơ quan Tập đoàn và đặc biệt trong thời gian gần đây công tác đoàn và phong trào thanh niên của Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ngày càng được triển khai sâu rộng, gắn kết với sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn đã có những nỗ lực nhất định vươn lên đảm nhận những công việc khó, không ngại gian khổ, khó khăn, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm chủ công nghệ tiên tiến, tham gia hầu hết vào các khâu trọng yếu, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đoàn bạn và thanh niên quốc tế, tích cực làm công tác tri ân, an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong thời gian qua, Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã có những phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh Cơ quan đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tích cực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đoàn. Trong đó, Chi đoàn là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hoá chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan, Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Nhiều Chi đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao cho phù hợp với đặc thù công việc, với nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý, lợi ích của đoàn viên thanh niên trong Đoàn Cơ quan. Đồng thời, Đoàn Cơ quan đã quy tụ, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tham mưu, giới thiệu cho cấp ủy đảng, đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ giỏi cho Tập đoàn.

tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khi
Đoàn thanh niên Cơ quan Tập đoàn nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Có thể khẳng định, công tác phát triển đảng viên trẻ hiện nay ở Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn được Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn quan tâm đặc biệt là công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ. Môi trường hoạt động của đoàn viên thanh niên có điều kiện thuận lợi để thể hiện, khẳng định bản thân và tham gia có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, phong trào đoàn thể. Số đông đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN trẻ, có lý tưởng, có hoài bão, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong độ tuổi đoàn tăng hàng năm; theo thống kê từ 2017- 2019 toàn đoàn đã giới thiệu gần 32 Đoàn viên ưu tú cho Đảng chiếm tỷ lệ 54% và đã có 25 đoàn viên được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục của Ðảng. Phát triển đảng viên trẻ còn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới, làm trẻ hóa Ðảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nhiệm vụ mới.

Trong nhiều năm qua, ĐTNCQ đã luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp trong việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Ðảng. Tổ chức đoàn đã nhiệt tình hưởng ứng “Cuộc vận động phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát động. Nhiều chi đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ về công tác phát triển Đảng trong ĐVTN; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam; giáo dục về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp phát triển của Ngành, qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tâp đoàn chia sẻ: “Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cơ quan xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ về truyền thống quê hương đất nước, về Ngành Dầu khí, về Văn hóa Dầu khí Petrovietnam. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” cũng Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào thi đua, triển khai các hoạt động phong trào gắn liền với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đơn vị.”

tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khi
Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, đồng thời phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ hiện nay, Đoàn Cơ quan Tập đoàn cần tập trung nâng cao nhận thức cho các chi đoàn, cấp ủy Đảng về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trẻ trong các Ban/văn phòng, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng và động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng cho ĐVTN. Gắn liền với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao tính trách nhiệm, tính chủ động và kế hoạch của các chi đoàn trong phát triển đảng viên trẻ.

Bên cạnh đó, tổ chức Đảng các cấp phải thực sự quan tâm quán triệt quan điểm của Ðảng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên của Ðảng. Các chi đoàn cần có nhận thức, xác định trách nhiệm cụ thể của Đoàn trong việc giúp Ðảng bồi dưỡng nguồn lực trẻ ưu tú. Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, phương thức, quy trình chỉ đạo, bồi dưỡng, chuẩn bị giới thiệu, xem xét kết nạp đảng viên trẻ vào Ðảng theo kế hoạch, quy trình và bài bản thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với mô hình Doanh nghiệp. Thông qua thực tiễn và phong trào hành động cách mạng để phát hiện, lựa chọn những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, chuẩn bị tạo ra nguồn dự trữ dồi dào, có chất lượng cao một cách thường xuyên, liên tục, góp phần hình thành lớp đoàn viên ưu tú gắn bó với Ðảng, đi theo con đường cách mạng của Ðảng và Bác Hồ kính yêu.

Đoàn viên thanh niên trong Doanh nghiệp hiện nay có thể coi là đối tượng quần chúng đặc thù của Đảng, họ có những yêu cầu, những lợi ích chính đáng về mặt xã hội và lứa tuổi, họ đang trong quá trình hoàn thiện về nhân cách, đang phấn đấu vươn lên tích luỹ kiến thức về mọi mặt và trau dồi đạo đức, phẩm chất. Nhưng lực lượng trẻ trong các Doanh nghiệp hiện nay cũng có một vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Để phát huy được tính xung kích của tổ chức Đoàn và công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ có kết quả, tuổi trẻ trong doanh nghiệp rất cần sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tới công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ, có cơ chế hoạt động đồng bộ. Trong đó, điều quan trọng là tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được thể hiện, được khẳng định và phát huy những thế mạnh của tuổi trẻ, gắn bó với đơn vị và phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ. Để từ đó, quyết tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự quan tâm của Tập đoàn dành cho tuổi trẻ Dầu khí.

tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khiPhát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị Cơ quan Tập đoàn
tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khiTuổi trẻ Dầu khí xung kích, sáng tạo đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức
tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khiTuổi trẻ Dầu khí viết tiếp truyền thống, vững bước tương lai
tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khiĐoàn Thanh niên Tập đoàn đạt giải Nhì tại Giải bóng đá tranh Cup Báo Đại biểu Nhân dân
tang cuong boi duong phat trien the he tre nganh dau khiĐoàn Cơ quan Tập đoàn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2019

Khánh An