Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

23:34 | 13/01/2018

|
Để trở thành đơn vị vững mạnh thì việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) phải đi vào nề nếp với những nội dung thiết thực, phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ) trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời thiết lập được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động.

Đẩy mạnh công tác đối thoại với NLĐ

Trong năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) chỉ đạo các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thuận lợi và bất cập trong quá trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tác động đến tâm tư, đời sống, việc làm của NLĐ; tình hình thực hiện lao động, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách đối với NLĐ tại đơn vị.

thuc hien hieu qua quy che dan chu co so
Lãnh đạo Tập đoàn chủ trì Hội nghị NLĐ Công ty Mẹ Tập đoàn

Từ cuối tháng 12-2016 đến giữa tháng 1-2017, các tổng công ty, công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã tổ chức hội nghị NLĐ tại cấp công ty mẹ, đồng thời hướng dẫn triển khai tổ chức hội nghị NLĐ tới đơn vị trực thuộc theo đúng quy định. 27/27 công đoàn trực thuộc CĐ DKVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ năm 2017 bằng các hình thức khác nhau, nội dung của hội nghị đảm bảo yêu cầu đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức đối thoại với đại diện tập thể NLĐ định kỳ theo đúng quy định. Trong năm vừa qua, một số đơn vị tổ chức tốt đối thoại với đông đảo NLĐ như: BSR, VSP, PVEP, PVFCCo, PVCFC, PV GAS, PVD… đã phát huy tốt quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ. Việc tổ chức Hội nghị đối thoại đã tăng hiệu quả nắm bắt thông tin hai chiều, sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại nơi làm việc; giúp cho người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ những vướng mắc của NLĐ, từ đó góp phần tạo tâm lý ổn định cho NLĐ yên tâm công tác.

CĐ DKVN đã chủ động hướng về cơ sở, làm việc với các đơn vị khó khăn về SXKD, trả lời các kiến nghị của công đoàn và NLĐ các đơn vị, tập trung chủ yếu vấn đề việc làm, tạm hoãn hợp đồng… Điển hình là CĐ DKVN đã xây dựng Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của công đoàn và NLĐ trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ và tham dự Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với NLĐ tại thành phố Đà Nẵng ngày 22-4-2017. Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại và kiến nghị của NLĐ đã được lãnh đạo đơn vị và công đoàn các cấp trả lời kịp thời, thỏa đáng. Những kiến nghị chủ yếu tập trung vào chính sách tiền lương, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm của NLĐ… Văn phòng Tư vấn Pháp luật CĐ DKVN đã tư vấn 83 cuộc điện thoại, 69 cuộc trao đổi trực tiếp, 560 cuộc qua email, cung cấp 100 tài liệu, xây dựng 60 câu hỏi tình huống pháp luật… Tham gia giải quyết 3 kiến nghị cụ thể của NLĐ các đơn vị.

Nhiều kết quả tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017

Năm 2017, các cấp công đoàn trực thuộc CĐ DKVN đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp trong việc tổ chức Hội nghị NLĐ đảm bảo đúng quy định, tích cực tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ và đại diện tập thể NLĐ; thực hiện QCDCCS tại các đơn vị được tổ chức gắn với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và động viên NLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Tập thể, cá nhân dẫn đầu trong phong trào thi đua, NLĐ có sáng kiến khả thi, ứng dụng làm lợi cho doanh nghiệp được kịp thời khen thưởng, biểu dương xứng đáng; việc thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của NLĐ được thực hiện thường xuyên thông qua tổ chức Công đoàn về kế hoạch SXKD, việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị; vai trò của tổ chức Công đoàn các đơn vị đã từng bước được khẳng định và phát huy, thấy rõ được trách nhiệm trong việc phối hợp cùng với chuyên môn tham gia xây dựng các quy chế, quy định trên cơ sở nền tảng pháp luật và các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, CĐ DKVN sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tổng giám đốc Tập đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDCCS, triển khai tốt Hội nghị NLĐ, ký kết Thỏa ước lao động tập thể… theo đúng các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, CĐ DKVN cùng với công đoàn các cấp trực thuộc sẽ tiếp tục và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDCCS tại các đơn vị. Nắm bắt kịp thời những phản ánh của NLĐ, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho NLĐ.

Tính đến hết năm 2017, toàn Tập đoàn có 3/27 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ riêng như: Công ty Mẹ - PVN, PVEP, PVMTC. Còn lại các đơn vị đều tổ chức Hội nghị NLĐ kết hợp với hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018; có 100% đơn vị tổ chức hội nghị đã bầu thành viên đại diện NLĐ tham gia đối thoại định kỳ tại đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Nguyễn Văn Tá