Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí

Chính xác hóa các phân vị địa tầng

09:56 | 06/04/2023

8,571 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sự nhận biết các loại mặt ranh giới cho phép phân chia các phân vị địa tầng.

- Quạt biển thấp là một đơn vị trầm tích dạng quạt có ranh giới dưới là các trầm tích chặt sít ở những nơi nó có thể liên kết được với một ranh giới tập ở rìa bể. Ở những nơi không thể liên kết được với ranh giới tập thì cần kiểm chứng thêm trên các tài liệu khác.

- Nêm lấn biển thấp là một đơn vị trầm tích nêm lấn rìa bể có ranh giới tập ở bên dưới và ranh giới trên là mặt nêm lấn cực đại. Trong nêm lấn biển thấp có xu hướng thô dần lên trên do chúng được hình thành trong thời gian mực nước biển dâng nhanh dần.

- Hệ thống trầm tích biển tiến (TST) là một nhóm phân tập phủ chồng lùi. Ranh giới dưới là mặt nêm lấn cực đại và ranh giới trên là MFS hoặc khoảng chặt sít của tập nêm lấn biển cao bên trên.

- Hệ thống trầm tích biển cao (HST là một đơn vị trầm tích nêm lấn rìa bể được giới hạn dưới bởi mặt ngập lụt cực đại và giới hạn trên bởi ranh giới tập. Trong hệ thống biển cao thường có dạng đường cong thô dần lên trên do chúng được hình thành trong thời kỳ biển thoái (nêm lấn có xu hướng tiến ra biển).

Trên các hình 10.105 - 10.107 là hình ảnh so sánh lát cắt theo tài liệu địa chấn và sự biến đổi dạng đường cong gamma (GR) và siêu âm (sonic) liên quan đến các mặt ranh giới tập và các ranh giới địa tầng phân tập bên trong các tập trầm tích. Trên mỗi hình, phía trên là mặt cắt địa chất được phân tích từ tài liệu địa chấn và vị trí các giếng khoan, phía dưới là các đường cong GR và sonic tại mỗi giếng khoan. Trong đó hình 10.105 thế hiện sự liên quan đến mặt bất chính hợp (SU) và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng trầm tích sông và biển nông. Hình 10.106 liên quan đến mặt chỉnh hợp liên kết (CC) và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng biển nông và biển sâu. Hình 10.107 liên quan đến mặt đáy trầm tích biển lùi bắt buộc (BSFR) và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng mặt bờ, thềm và biển sâu.

Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.105 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma và siêu âm liên quan đến mặt bắt chính hợp và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng trầm tích sông và biển nông

Hình 10.108 liên quan đến mặt biển tiến (TS) và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng sông, sông/cửa sông và biển nông. Hình 10.109 liên quan đến mặt ngập lụt cực đại (MFS) và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng sông, sống/cửa sông và biển nông. Sự biến đổi dạng đường cong gamma (GR), notron và mật độ liên quan đến mặt ngập lụt cực đại (MFS) được thể hiện trên hình 10.110. Sự biến đổi dạng đường cong gamma (GR) hoặc điện thế tự nhiên (SP) liên quan đến các phân tập, hệ thống trầm tích và tập trầm tích được thể hiện trên hình 10.111.

Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.106 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma và siêu âm liên quan đến mặt chỉnh hợp liên kết và các ranh giới phân chia hệ tầng trầm tích trong vùng biển nông và biển sâu
Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.107 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma và siêu âm liên quan đến mặt đáy trầm tích biển lùi bắt buộc và ranh giới hệ trầm tích trong vùng mặt bờ, thềm và biển sâu
Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.108 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma và siêu âm liên quan đến mặt biển tiến và các ranh giới hệ trầm tích trong vùng sông, sông/cửa sông và biển nông
Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.109 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma và siêu âm liên quan đến mặt ngập lụt cực đại và các ranh giới hệ trầm tích trong vùng sông, sông/cửa sông và biển nông
Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.110 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma, notron và mật độ liên quan đến mặt ngập lụt cực đại
Chính xác hóa các phân vị địa tầng
Hình 10.111 - Sự biến đổi dạng đường cong gamma hoặc điện thế tự nhiên liên quan đến các phân tập, hệ thống trầm tích và tập trầm tích

Theo Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí

Minh giải tướng và môi trường trầm tíchMinh giải tướng và môi trường trầm tích
Xây dựng bản đồ tướngXây dựng bản đồ tướng
Chính xác hóa các ranh giớiChính xác hóa các ranh giới

DMCA.com Protection Status