Đẩy mạnh gia tăng trữ lượng dầu khí nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia

20:15 | 18/02/2020

|
Theo Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu quan trọng của ngành Dầu khí trong những năm tới là phải đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí.

Sau 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, ngành năng lượng nói chung trong đó có ngành Dầu khí đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra. Công nghiệp khai thác dầu khí và lọc hoá dầu phát triển mạnh; sản lượng khai thác dầu khí tăng cao, hình thành được một số cơ sở lọc hoá dầu quy mô lớn.

day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035

Nhằm đảm bảo mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, ngành Dầu khí cần tập trung vào triển khai một số mục tiêu quan trọng.

Cụ thể, ngành Dầu khí nói riêng và ngành năng lượng nói chung cần đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế­ xã hội 10 năm 2021-2030; trong đó, năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt khoảng 175-195 triệu tấn dầu quy đổi, đến năm 2045, đạt khoảng 320-350 triệu tấn quy dầu; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 550-600 tỉ KWh.

Bên cạnh đó, các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước; bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng. Đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) khoảng 8 tỉ m3 vào năm 2030 và khoảng 15 tỉ m3 vào năm 2045.

Ngành Dầu khí cần tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; nâng cao hệ số thu hồi, tận thu các mỏ nhỏ, khối sót cận biên. Rà soát, có chiến lược chủ động và hiệu quả trong hợp tác về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Đối với công tác phát triển công nghiệp khí cần ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG). Tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc - hoá dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu. Đồng thời, phát triển nhiệt điện khí theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước. Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống.

Đối với dầu khí đá phiến, khí hydrate (băng cháy), tích cực nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép.

Để thực hiện tốt nhất các mục tiêu trên, ngành năng lượng nói chung, ngành Dầu khí nói riêng cần phối hợp với các bộ/ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo và dịch vụ phục vụ ngành năng lượng theo hướng tăng cường nội lực, hướng đến xuất khẩu; ưu tiên phát triển các ngành chế tạo máy, thiết bị điện, dầu khí, dịch vụ dầu khí. Hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích và đẩy mạnh triển khai mô hình các công ty dịch vụ năng lượng. Song song với đó, cần thiết sửa đổi, hoàn thiện các luật chuyên ngành về dầu khí, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các luật khác liên quan đến ngành năng lượng để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường. 

Ngoài ra, tập trung tăng cường quan hệ quốc tế về năng lượng trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, các quan hệ chính trị - ngoại giao thuận lợi để phát triển năng lượng. Khẩn trương xây dựng chiến lược nhập khẩu năng lượng dài hạn song song với khuyến khích đầu tư, khai thác tài nguyên năng lượng ở nước ngoài để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án năng lượng ở nước ngoài trong đó có các dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.

day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Công tác tìm kiếm - thăm dò Vietsovpetro: Nỗ lực và niềm tin
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035PVN chú trọng đầu tư phát triển công nghệ
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí năm 2020 sẽ ra sao?
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Ngành Dầu khí Việt Nam trước vận hội mới
day manh gia tang tru luong dau khi nham dap ung muc tieu phat trien nang luong quoc gia den nam 2035Petrovietnam: Đề cao trách nhiệm, đón vận hội mới

P.V