Tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI

Để thực sự dân chủ, đổi mới, hiệu quả và thiết thực

08:29 | 06/01/2018

|
Thực hiện Kế hoạch số 788/KH-CĐDK ngày 14-12-2016 về kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), đại hội công đoàn các cấp đã đáp ứng đúng phương châm mà Tổng Liên đoàn Lao động đã đề ra: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Sau khi có kế hoạch và hướng dẫn của CĐ DKVN, các công đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình để thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội cấp mình, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp bộ phận và cấp cơ sở; chuẩn bị báo cáo đại hội, xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) khóa mới, xây dựng chương trình đại hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và tạo điều kiện thuận lợi của thủ trưởng chuyên môn đồng cấp về thời gian, kinh phí và các điều kiện khác nên công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng.

de thuc su dan chu doi moi hieu qua va thiet thuc
Đại hội Công đoàn PTSC - Đại hội điểm của CĐ DKVN

Tại báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của các công đoàn trực thuộc được phân tích đánh giá cụ thể, có so sánh với các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội trước; kết cấu báo cáo rõ ràng, nội dung đi sâu đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn của đơn vị, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, kết quả việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của đơn vị, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị.

Các đơn vị đã thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng đề án nhân sự và giới thiệu nhân sự khóa mới của BCH đương nhiệm, hội nghị cán bộ chủ chốt, tại các tổ công đoàn và công đoàn bộ phận, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, đề án đã quan tâm, cơ cấu hợp lý giữa bộ phận gián tiếp và trực tiếp, cơ cấu nữ tham gia BCH và trẻ hóa BCH; đề cao chất lượng BCH, lựa chọn cán bộ công đoàn có bản lĩnh, năng lực, có sức khỏe và điều kiện tham gia BCH khóa mới.

Cùng với công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội, các đơn vị đã chủ động phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua, tổ chức tuyên truyền cho đại hội công đoàn các cấp. Nội dung thi đua tập trung vào các phong trào do đơn vị và ngành phát động như: phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; phong trào an toàn vệ sinh lao động, phong trào tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong lao động sản xuất... nhiều công đoàn đã tổ chức được các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao - văn hóa lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

Đa số các đơn vị đã xây dựng chương trình đại hội, kịch bản chi tiết đại hội hợp lý giúp cho Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thực hiện khoa học, đảm bảo chất lượng và thời gian tổ chức đại hội. Đoàn Chủ tịch có phân công cụ thể, chủ động điều hành các nội dung, bám sát chương trình, nên không bị lúng túng trong việc điều hành đại hội, thực hiện đầy đủ các quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình đại hội được duyệt, kể cả việc tham gia văn kiện của Đại hội Công đoàn cấp trên như: Dự thảo báo cáo Đại hội VI CĐ DKVN hoặc tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

de thuc su dan chu doi moi hieu qua va thiet thuc
Công đoàn viên bầu BCH

Đại hội Công đoàn các cấp đã bầu ra được BCH khóa mới có tính kế thừa, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý theo đề án nhân sự chuẩn bị của BCH khóa trước. Đội ngũ BCH công đoàn các cấp trong toàn ngành có trình độ, nhiệt tình tâm huyết với tổ chức và hoạt động công đoàn.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, nhưng đại hội công đoàn các cấp đã đánh giá đúng thực trạng tình hình CBCNV-LĐ; đảm bảo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra được những bài học kinh nghiệm; chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thông qua đại hội công đoàn các cấp, đã lựa chọn và bầu vào BCH công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, cũng như uy tín trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Đó là những người dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCNV-LĐ; có khả năng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV-LĐ; nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội công đoàn các cấp đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, tăng cường đoàn kết, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Đáp ứng đúng phương châm của đại hội mà Tổng Liên đoàn đã đề ra: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Tính đến 30-12-2017, tuy còn một số công đoàn trực thuộc chưa tổ chức đại hội do lịch sản xuất kinh doanh, nhưng có thể thấy công tác chuẩn bị cũng như công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp đã được triển khai tốt, đúng quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ CĐ DKVN. Điều đó hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với đội ngũ thực sự có uy tín, năng lực, tâm huyết, công đoàn các cấp sẽ triển khai tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của người lao động.

CĐ DKVN