Tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V:

Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V (Kỳ 3)

07:00 | 20/03/2013

|
(Petrotimes) - Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018 dự kiến diễn ra vào tháng 4/2013. Báo Năng lượng Mới xin giới thiệu đến bạn đọc dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, các đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam để bản dự thảo văn kiện trình đại hội được hoàn thiện hơn.

>> Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V (Kỳ 2)

>> Dự thảo phương hướng hoạt động của Công đoàn Dầu khí nhiệm kỳ V (Kỳ 1)

Công đoàn Dầu khí tiếp tục đảm nhận và đẩy mạnh phong trào thi đua trên các công trình/dự án trọng điểm của Nhà nước và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời chủ động chỉ đạo và phát động thi đua ở những công trình/ dự án khác như Dự án xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu số 2 Nghi Sơn Thanh Hóa, Nhà máy Lọc dầu số 3 Long Sơn, các nhà máy sản xuất ethanol…

Phong trào thi đua mà Công đoàn Dầu khí phát động không chỉ lấy mục tiêu tiến độ, chất lượng, an toàn mà phải song song với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ người lao động, mối quan hệ với nhân dân và chính quyền địa phương cần được chú trọng.

* Giải pháp

• Hằng năm Ban Chấp hành Công đoàn cần tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ đoàn viên công đoàn; xây dựng kế hoạch thi đua và khen thưởng.

• Công đoàn đơn vị kết hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức giao ước thi đua trong nội bộ các thành viên của đơn vị, giao ước thi đua giữa những người lao động với tổ chức công đoàn và với liên đoàn lao động địa phương. Công tác đăng ký thi đua cần được đổi mới và thực hiện nghiêm túc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, sự thảo luận dân chủ với đội ngũ người lao động.

• Thường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết hằng năm cần được xây dựng thành kế hoạch ngay từ đầu năm và đăng ký với Công đoàn và Tập đoàn Dầu khí. Chú trọng công tác biểu dương khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng trong đơn vị, trong toàn Tập đoàn.

• Đối với những cán bộ, đoàn viên có nhiều thành tích trong thi đua cần xây dựng các tiêu chí, tên gọi tôn vinh. Đối với công đoàn ngành bên cạnh hằng năm tôn vinh 4 danh hiệu tiêu biểu (cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, cán bộ của tổ chức công đoàn và chuyên gia nước ngoài tiêu biểu) cần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua với danh hiệu: “Người Dầu khí thi đua yêu nước”.

• Phát động phong trào thi đua “Học tập các nét đẹp của đồng nghiệp”.

• Tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa Lễ kỷ niệm Ngày Thành lập Công đoàn Dầu khí (16-12) hằng năm ở cấp ngành và cấp tổng công ty nhằm vừa tiến hành tổng kết công tác công đoàn vừa tiến hành biểu dương, tôn vinh 4 danh hiệu tiêu biểu của công đoàn (đoàn viên công đoàn tiêu biểu; cán bộ công đoàn tiêu biểu; lãnh đạo của tổ chức công đoàn và chuyên gia nước ngoài tiêu biểu), đi đôi với nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua ở các đơn vị, các công trình/dự án. Phấn đấu để ngày thành lập Công đoàn Dầu khí trở thành Ngày Hội của người lao động Dầu khí với nhiều hoạt động từ các tổ đội, xí nghiệp, công ty, tổng công ty….

• Hằng năm bình xét danh hiệu Chủ tịch Công đoàn giỏi và cán bộ công đoàn chuyên trách giỏi. Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V sẽ xây dựng tiêu chí thi đua.

• Tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” ở cấp đơn vị mỗi năm một lần và cấp toàn ngành 5 năm 2 lần.

• Ở mỗi tổ chức công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp thành lập các Ban Chỉ đạo và Ban Thi đua nhằm giúp tham mưu, theo dõi cho Công đoàn và ban lãnh đạo triển khai kế hoạch thi đua đạt chất lượng thiết thực và hiệu quả nhất.

• Phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua khen thưởng Tập đoàn để xem xét các hình thức thi đua từng đơn vị, động viên kịp thời tổ chức và người lao động đã có nhiều thành tích trong mọi hoạt động.

• Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm và tinh thần làm việc của Ban Thi đua Khen thưởng Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các công đoàn trực thuộc. 5 năm tiến hành 2 lần hội nghị cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cấp ngành.

• Tiếp tục xây dựng tốt chuyên mục “Người tốt việc tốt” ở Tạp chí Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm nêu gương và nhân rộng những đoàn viên đã phấn đấu tốt trong lao động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của công đoàn.

Chương trình thứ 5: Công tác phát triển đoàn viên, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

- Công tác phát triển đoàn viên, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng.

 - Phương châm hoạt động nhiệm kỳ V của Công đoàn Dầu khí Việt Nam là tiếp tục hướng mạnh mẽ hơn nữa đến cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động.

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam qua 50 năm hình thành và phát triển đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Trong quá trình đó hệ thống tổ chức luôn luôn thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ và tình hình. Hiện nay đang thực hiện mô hình tập đoàn kinh tế nhưng vẫn tiếp tục thay đổi theo tái cấu trúc mà Chính phủ yêu cầu. Do vây, hệ thống tổ chức công đoàn rất cần thay đổi để phù hợp, tương thích với hệ thống chính quyền, Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội khác trong Tập đoàn.

- Cơ cấu tổ chức của Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục duy trì ở 3 cấp: cấp ngành Công đoàn Dầu khí Việt Nam tương đương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn các tổng công ty là cấp trên cơ sở tương đương với công đoàn cấp huyện trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam và công đoàn các công ty là cấp cơ sở trực thuộc các tổng công ty (cấp II) và công đoàn ở cấp cháu.

- Triển khai hướng dẫn các công đoàn trực thuộc về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở hàng năm.

- Gắn công tác phát triển 5.000 đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở với đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

* Giải pháp

• Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn ở các đơn vị trong ngành để nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác.

• Kiện toàn bộ máy và cán bộ chuyên trách cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn nâng số lượng cán bộ chuyên trách từ 25 hiện nay (khóa IV) lên 35 cán bộ chuyên trách trong khóa V đi đôi với việc đẩy mạnh tính chuyên nghiệp của từng ban chuyên đề và thực hiện luân chuyển cán bộ và chuyên viên công đoàn các cấp.

• Đối với công đoàn các tổng công ty cần thành lập văn phòng công đoàn và tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1939/NQLT - DKVN ngày 11/3/2010 giữa Hội đồng Quản trị (nay là Hội đồng thành viên), Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam về số lượng tối thiểu và chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn chuyên trách của mỗi đơn vị.

• Đoàn viên công đoàn luôn là vấn đề vô cùng quan trọng quyết định sự mạnh yếu của tổ chức. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng đối với công đoàn các cơ sở cần rà soát, nắm bắt kịp thời về số lượng đoàn viên công đoàn tại đơn vị, đồng thời coi trọng công tác phát triển đoàn viên mới.

• Các cấp công đoàn cần tổ chức trang trọng việc kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn đúng quy định, chặt chẽ và đưa họ vào hoạt động có hiệu quả, trách nhiệm, đi đôi với công tác kiện toàn tổ chức trong cơ chế, mô hình mới.

• Coi trọng và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn từ tổ công đoàn trở lên.

• Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn ở các khu vực: Hà Nội, miền Trung, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và khu vực Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn.

• Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt quan tâm tới cán bộ nữ để đảm bảo có từ 30% cán bộ nữ tham gia vào bộ máy công đoàn các cấp.

• Thường xuyên xem xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ công đoàn và các đồng chí có nhiều công xây dựng tổ chức Công đoàn.

• Nhằm động viên cán bộ công đoàn chuyên trách - một bộ phận ngày càng đông và có vai trò rất quan trọng trong hoạt động công đoàn nên hàng năm lấy ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 tổ chức hội nghị tôn vinh cán bộ công đoàn chuyên trách.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Công Đoàn Dầu khí Việt Nam, tầng 8, tòa nhà Petrovietnam, 18 Láng Hạ, Hà Nội.

(Còn tiếp)