Những ưu đãi mới cho hoạt động dầu khí

00:00 | 01/10/2021

7,141 lượt xem
|
(PetroTimes) - Nhằm khuyến khích đầu tư cho các hoạt động dầu khí, Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã thêm 1 chương với 2 điều luật về các chính sách ưu đãi cho các hoạt động dầu khí.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã bổ sung thêm "Chương VII: Các chính sách ưu đãi cho hoạt động dầu khí" gồm Điều 57 và Điều 58. So với Luật Dầu khí hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan, Dự thảo đã bổ sung quy định về dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí và các trường hợp đặc biệt khác (lô, mỏ, dự án cận biên tại điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, khai thác tận thu dầu khí, dầu khí phi truyền thống) và bổ sung các ưu đãi để khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư.

ban-linh-nguoi-linh-tim-dau-pvep-1
Hoạt động dầu khí tại mỏ Sông Đốc

Cụ thể, Điều 57 quy định nguyên tắc xác định lô, mỏ ưu đãi và đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí:

1. Các lô, mỏ ưu đãi đầu tư dầu khí là các lô, mỏ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Các lô, mỏ đã tổ chức đấu thầu theo các điều kiện kinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường nhưng không chọn được nhà thầu hoặc không có nhà thầu, nhà đầu tư quan tâm;

b) Các diện tích hoàn trả theo quy định của hợp đồng dầu khí thông thường và các lô, mỏ dầu khí mà nhà thầu trả lại do không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiệnkinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường;

c) Các mỏ, phát hiện dầu khí có hiệu quả kinh tế cận biên ở điều kiện kinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường;

d) Các lô tìm kiếm thăm dò dầu khí là đối tượng mới mang tính dẫn dắt.

2. Các lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí là các lô, mỏ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Các lô dầu khí đã tổ chức đấu thầu ở điều kiện kinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí ưu đãi đầu tư nhưng không lựa chọn được nhà thầu hoặc không có nhà thầu, nhà đầu tư quan tâm;

b) Các diện tích hoàn trả theo quy định của hợp đồng dầu khí ưu đãi đầu tư và các lô, mỏ dầu khí mà nhà thầu trả lại không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiệnkinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí ưu đãi đầu tư;

c) Các mỏ, phát hiện dầu khí có hiệu quả kinh tế cận biên ở điều kiện kinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí ưu đãi đầu tư;

d) Các lô thăm dò dầu khí là đối tượng phi truyền thống (khí than, khí sét, băng cháy);

đ) Các dự án, lô dầu khí thực hiện vì mục đích quốc phòng, an ninhthuộc các khu vực chưa phân định ranh giới.

3. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các lô, mỏ ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí.

4. Đối với các trường hợp đặc biệt khác mà chính sách đặc biệt ưu đãi đầu tư vẫn không bảo đảm hiệu quả đầu tư tối thiểu (lô, mỏ, dự án cận biên tại điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, khai thác tận thu dầu khí, dầu khí phi truyền thống), Thủ tướng Chính phủ quyết định điều kiện kinh tế - kỹ thuật của hợp đồng dầu khí phù hợp với quy định của Luật này.

Điều 58, các quy định về thuế gồm:

1. Đối với các lô, mỏ thông thường và lô, mỏ ưu đãi đầu tư dầu khí, áp dụng mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất khẩu dầu thô theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

2. Đối với các lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, giảm 30% (ba mươi phần trăm) thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm 50% (năm mươi phần trăm) thuế xuất khẩu dầu thô so với mức đang áp dụng đối với các lô, mỏ ưu đãi đầu tư dầu khí.

3. Đối với các trường hợp đặc biệt khác mà chính sách đặc biệt ưu đãi đầu tư vẫn không bảo đảm hiệu quả đầu tư tối thiểu (lô, mỏ cận biên tại điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, khai thác tận thu dầu khí, dầu khí phi truyền thống), để tận thu tài nguyên và đóng góp vào ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa đến 70% (bảy mươi phần trăm) và giảm thuế xuất khẩu dầu thô tối đa đến 100% (một trăm phần trăm) so với mức đang áp dụngđối với lô, mỏ ưu đãi đầu tư dầu khí.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được bổ sung một số quyềnTập đoàn Dầu khí Việt Nam được bổ sung một số quyền
Sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí sửa đổiSự cần thiết ban hành Luật Dầu khí sửa đổi
Những điểm mới trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)Những điểm mới trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

H.A

DMCA.com Protection Status