Xây dựng Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn:

Thực tiễn kinh nghiệm nhìn từ góc độ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay (kỳ I)

00:00 | 09/10/2019

|
(PetroTimes) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ trung tâm và phát triển kinh tế. Vì vậy, thành tựu bao trùm nổi bật nhất về công tác xây dựng trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là, trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới nặng nề, các thế lực thù địch tấn công gia tăng nhiều hình thức tinh vi hơn nhưng Đảng ta luôn vững vàng, kiên định lập trường bản lĩnh chính trị. Công tác tư tưởng chính trị của Đảng có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc…Trong công tác cán bộ, Đảng ta đã có những đổi mới đáng kể, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ đổi mới. Nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được khẳng định và có cơ chế để thực hiện. Về công tác tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên có những chuyển biến tích cực, nhất là đã chú ý đến xây dựng và hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Đại đa số đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy công việc, tích cực tham gia đường lối đổi mới của Đảng, trình độ năng lực cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky i
Đảng ủy BSR học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Tuy nhiên, chúng ta cần nghiêm túc thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng như về công tác xây dựng Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Điều này, Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Nhìn chung, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao”. Thực tế trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết do năng lực lãnh đạo của Đảng có những mặt chưa theo kịp sự phát triển của tình hình.

Thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ; yêu cầu về phẩm chất, năng lực của từng đảng viên, của các tổ chức Đảng rất lớn, song sự chuẩn bị của Đảng về vấn đề này chưa toàn diện và triệt để, dẫn tới sự bất cập giữa đòi hỏi của thực tiễn với công tác lãnh đạo của Đảng. Hai là, sự lơi lỏng trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng trước sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch đã làm cho sự xuống cấp về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là đáng lo ngại. Tình trạng trên đã làm giảm hiệu lực lãnh đạo của Đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn, đồng thời, phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Điều đó đặt ra đối với Đảng nhiều vấn đề mới mẻ cần phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, đỏi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ. Chính vì vậy, hiện nay, phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng là phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Ý thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân, thực hiện sự lãnh đạo sâu sát và chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại các chi/đảng bộ trực thuộc qua hai kỳ Đại hội Đảng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trải qua gần hết khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ BSR luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn cạnh tranh, đổi mới và hội nhập hiện nay.

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky i
Người lao động BSR

Đảng bộ BSR là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được uỷ quyền kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đến mức khai trừ. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 33 chi/đảng bộ trực thuộc bao gồm: 02 Chi bộ cơ sở, 02 Đảng bộ bộ phận gồm Khối Sản xuất, Khối Bảo dưỡng Sửa chữa và 29 chi bộ trực thuộc.

Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ BSR là 697 đồng chí (tính đến thời điểm viết bài viết này); trong đó, có 660 đảng viên chính thức và 37 đảng viên dự bị.

Thực tiễn qua các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và nay là xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chứng minh quan điểm sắc bén, đó là: Muốn Đảng vững mạnh về chính trị phải dựa trên nền tảng tư tưởng vững chắc, làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng, xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo.

Trải qua 5 kỳ Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy BSR luôn triển khai công tác xây dựng Đảng trên nguyên tắc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; chống chủ nghĩa cá nhân, giáo điều, bảo thủ, trì trệ; đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết đoán, quyết liệt xử lý các vấn đề khó đặt ra trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh thương mại; đồng lòng, chung sức sửa đổi lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh; đề ra nhiều giải pháp, các hiến kế có hiệu quả để khắc phục những khó khăn trong quá trình đi vào kinh doanh thương mại, cạnh tranh trên thị trường và hội nhập, phát triển, luôn biết học tập Bác, vận dụng những bài học hay của Bác vào thực tiễn công việc hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chính nhận thức rõ một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BSR luôn đề cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được các cấp ủy Đảng vận dụng tài tình thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ và cán bộ, đảng viên ngày càng được thấm nhuần và đặt niềm tin và Đảng, vào chế độ và nguyện cống hiến lâu dài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Biểu tượng giai cấp công nhân thời đại Hồ Chí Minh với tâm thế mới, khí thế mới để sừng sững sáng ngọn lửa vĩnh cửu trên bầu trời giữa bạt ngàn cây xanh và biển biếc Dung Quất.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ BSR và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ hoạt động theo Quy chế làm việc, có sự phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BSR; phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ BSR luôn duy trì lịch hội nghị định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận, phân tích và ban hành kết luận, nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy BSR luôn rất coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên thuộc Khối Nhà máy. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy BSR thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đẩng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng tự giác học tập, rèn luyện, Đảng ủy BSR luôn chú trọng quy hoạch và phát triển cho cán bộ, đảng viên hội đủ các điều kiện về phẩm chất, trình độ, năng lực thực tiễn. Mặt khác, để không ngừng nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy BSR luôn tăng cường đổi mới công tác lý luận thông qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề về các vấn đề trong và ngoài nước được cán bộ, đảng viên quan tâm hiện nay và mời các báo cáo viên hàng đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Phương thức sinh hoạt chính trị theo từng chuyên đề này đã và đang mang đến sức lan tỏa, hiệu ứng tốt cho toàn thể cán bộ, đảng viên để các quan điểm, tư tưởng của Đảng dễ được thấm đẫm vào tư tưởng, để từ ý thức đúng đắn sẽ chuyển hóa thành các hành động đúng trong mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ BSR trong sạch, vững mạnh.

Nhằm chống “tự diễn biến và tự chuyển hóa’ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong quá trình xây dựng Đảng, Đảng ủy BSR luôn ý thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chính là xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để ngăn chặn và đẩy lùi, suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng.

Đảng ủy BSR đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và PCTN; Thực hiện Chương trình phòng, chống tiêu cực, tham nhũng của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 1488/CT-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tăng cường công tác PCTN; Chỉ thị số 4765/CT-DKVN ngày 13/8/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm trong đấu thầu, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật số 55/2005/QH 11 của Quốc hội Khóa XI về Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 306-KH/ĐU ngày 08/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, cụ thể hóa Kế hoạch số 677-KH/ĐU ngày 29/5/2019 của Đảng ủy BSR về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Kế hoạch số 206-KH/ĐU ngày 02/3/2019 về triển khai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa Kế hoạch số 587-KH/ĐU ngày 15/3/2019 về thực hiện Kế hoạch 206-KH/ĐU.

Đảng ủy BSR thường xuyên ban hành kết luận tại các kỳ họp Ban Chấp hành định kỳ để chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung sinh hoạt hàng tháng quán triệt đối với công tác PCTN. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và CBCNV BSR. Ngoài ra, BSR đang tiến hành rà soát các hạng mục kế hoạch chi phí SXKD để tăng cường công tác tối ưu hóa chi phí.

Song song với đó, tại các kỳ giao ban nội bộ Ban Lãnh đạo BSR, làm việc với các đoàn thể chính trị, Đảng ủy BSR thường xuyên tăng cường hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhằm chú ý những phản ảnh về tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên về việc thực hành tiết kiệm, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Thông qua các đợt kiểm tra, Đảng ủy BSR giao Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của đảng viên tại các bộ phận nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm quán triệt chấp hành nghiêm các quy định về PCTN.

Các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác quản lý và giáo dục đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện PCTN, lãng phí. Đặc biệt, các chi bộ thường xuyên sinh hoạt chuyên đề, nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để có biện pháp ngăn chặn; kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Huỳnh Mỹ Hạnh

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iThống nhất ý chí và hành động
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iSinh hoạt chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh"
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iChủ động, nghiêm túc, sáng tạo
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iTinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iChuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iPhát động thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iĐảng ủy BSR tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng

DMCA.com Protection Status