Xây dựng Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn:

Thực tiễn kinh nghiệm nhìn từ góc độ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay (kỳ II)

07:00 | 10/10/2019

1,725 lượt xem
|
(PetroTimes) - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, vững vàng trước mọi thử thách của giai đoạn cạnh tranh và hội nhập

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) xác định giải pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN): “Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng”, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác PCTN, Luật PCTN năm 2005, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, thời gian qua, Đảng ủy BSR đã thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền giáo dục công tác PCTN, lãng phí vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy các cấp nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động đối với công tác PCTN và kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng cũng như phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí; thực hiện dân chủ, công khai trong phê bình và tự phê bình.

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky ii
NMLD Dung Quất

Theo đó, các chi/đảng bộ trực thuộc, các ban chức năng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên đơn vị mình thực hiện nội dung công tác PCTN.

Giao người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp ủy trực thuộc, Trưởng các ban chức năng xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; chủ động triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ làm cho cán bộ, người lao động hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm Quyết định số 509-QĐ/ĐU ngày 14/10/2013 về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 510-HD/ĐU ngày 14/9/2013 về thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky ii
Người lao động BSR

Chấp hành Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy BSR đã quán triệt đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các phòng/ban/đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập định kỳ hàng năm và trước khi thực hiện quy trình cán bộ.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ BSR tại Quyết định ngày 05/7/2018 để cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ, quản lý cán bộ của Đảng, Tập đoàn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ đặt ra và tình hình thực tế của BSR nhằm đảm bảo tính thống nhất và trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ.

Trên cơ sở đó, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và với mục tiêu xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo BSR có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và kế thừa giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BSR, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn, năm 2018 và tính đến 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy BSR đã lãnh đạo công tác cán bộ một cách toàn diện, công khai, minh bạch và đúng nguyên tắc tổ chức cán bộ của các khâu trong công tác quản lý cán bộ, nhờ đó, bộ máy tổ chức BSR đến nay đã và đang đạt được sự ổn định, bố trí đúng người, đúng việc và phát huy năng lực của từng cán bộ trên mỗi cương vị công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, quản lý, điều hành, vận hành NMLD Dung Quất và kinh doanh thương mại.

Đảng ủy BSR đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Quá trình thực hiện chiến lược cán bộ tại BSR được tiến hành đồng thời với quá trình đổi mới bộ máy tổ chức các cấp, đã tạo sự chuyển biến đồng bộ về tổ chức và cán bộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy các cấp. Việc cụ thể hóa đường lối cán bộ của Đảng ủy cấp trên ban hành đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng quy trình về công tác tổ chức cán bộ. Các cấp ủy BSR luôn có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Vì vậy, sự chỉ đạo thực hiện đối với công tác này của Đảng ủy BSR ngày càng chặt chẽ, có sự sàng lọc kỹ.

Với sự quan tâm đúng mức đến công tác này, ban hành hệ thống các quy định về chế độ, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty Cổ phần nhằm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo BSR đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đảng uỷ BSR đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ đều được đưa ra tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, phân tích thấu đáo về điều kiện, tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, về năng lực công tác, yêu cầu công việc đặt ra cho từng đồng chí, về mối quan hệ công tác, chiều hướng phát triển và công hiến của đồng chí đó khi được bố trí công tác.

Công tác bổ nhiệm, luân chuyển từng vị trí công tác được thực hiện phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của Công ty trong từng giai đoạn. Tất cả cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm quy định tại Quy chế quản lý cán bộ của Công ty và thực hiện đúng các quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ủy BSR đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy BSR nhận diện rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới nói chung và sự phát triển của ngành Dầu khí nói riêng, thách thức chính sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình đòi hỏi Đảng ủy BSR nhận thấy cần tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh mới có thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy BSR thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi nước ngoài (việc công, việc riêng), trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ (rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ), phối hợp với cấp ủy địa phương quản lý đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” có nguy cơ diễn ra tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia, thường xuyên quán triệt, cập nhật các tình hình chính trị hiện nay qua các đợt nói chuyện chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng nhận diện rõ các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, tái cơ cấu và có cơ chế vận hành hệ thống đồng bộ, khoa học. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh phù hợp với sơ đồ bộ máy giai đoạn hiện nay.

Trong quá tổ chức thực hiện, Đảng ủy BSR thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức quản lý, thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo Công ty và Người đại diện phần vốn của BSR tại các công ty con; thực hiện rà soát để tiếp tục hoàn thiện và không ngừng cải tiến/cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất nhằm đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BSR.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, từ đó chúng ta có thể thấy, công tác cán bộ là cái gốc của công tác Đảng, vì cán bộ tốt hay xấu một phần quan trọng phụ thuộc vào công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta những tư tưởng quý báu về đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ, trí tuệ và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy BSR luôn xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo với tầm nhìn phát triển về chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ BSR, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các ban/đơn vị đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiểm soát nội bộ, đặc biệt ở những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bằng hệ thống các quy chế, quy định cụ thể, công khai, minh bạch và sự quán triệt tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, sàng lọc kỹ lưỡng thông qua Quy chế quản lý cán bộ tại BSR theo quy trình 5 bước hiện hành.

Thường xuyên cải cách chế độ chính sách, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động, chú trọng công tác đào tạo cán bộ diện quy hoạch và cán bộ dự nguồn, bố trí, sắp xếp công việc theo từng chức danh phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đảng ủy BSR luôn xác định muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phải tăng cường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy BSR luôn quán triệt toàn thể đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với nơ cư trú, tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm với địa phương, tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa.

Đồng thời, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua 5 năm nhiệm kỳ Đại hội, một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại Đảng bộ BSR, đó là:

Một là, ra sức xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN; đồng thời phải không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn vận hành sản xuất và kinh doanh thương mại các sản phẩm của NMLD Dung Quất.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng chi/đảng bộ trực thuộc; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tinh thần góp ý thẳng thắn cho đồng chí mình với tinh thần xây dựng, không mượn tự phê bình và phê bình để bôi nhọ, hạ thấp uy tín đồng chí mình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công khai minh bạch; kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững sự trong sạch của Đảng, Nhà nước là tiền đề và động lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tăng cường đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng và có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nguồn có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ, trí tuệ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ diện quy hoạch thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của Ngành lên trên hết, đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội.

Nhìn lại 5 kỳ Đại hội, với những giải pháp đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết các kỳ Đại hội và chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, Đảng ủy BSR ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, BSR đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp theo Quy định 69 của Bộ Chính trị càng phải được khẳng định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để xứng tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ BSR mà Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó. Đảng ủy BSR xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại BSR, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, vững vàng trước mọi thử thách của giai đoạn cạnh tranh và hội nhập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ BSR, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững.

Huỳnh Mỹ Hạnh

thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iiThống nhất ý chí và hành động
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iiSinh hoạt chuyên đề "Phong cách tư duy vì dân và phong cách ứng xử Hồ Chí Minh"
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iiChủ động, nghiêm túc, sáng tạo
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iiBSR là doanh nghiệp đứng đầu ngành dịch vụ dầu khí về năng lực quản trị tài chính
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky ii6 tháng đầu năm 2019, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của BSR đạt và vượt kế hoạch
thuc tien kinh nghiem nhin tu goc do xay dung dang trong giai doan hien nay ky iiĐảng ủy BSR học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

DMCA.com Protection Status