Petrovietnam học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05

07:00 | 15/06/2021

9,033 lượt xem
|
(PetroTimes) - Xác định việc học tập theo tấm gương Bác Hồ là một quá trình lâu dài, có tính khoa học sáng tạo để áp dụng vào thực tế trên mọi mặt công tác, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thường xuyên tổ chức đúc rút kinh nghiệm, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn.

Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã đạt được những chuyển biến cơ bản trong tư tưởng cũng như hành động. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện ở một số nơi, một số đơn vị còn hạn chế, chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Cụ thể, trong công tác kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên chưa thực chất. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị chưa đi liền với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý đối với những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm và có nhiều thiếu sót, khuyết điểm.

Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy Petrovietnam đã chỉ ra một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trước tiên cần phải phát huy vai trò của ban chấp hành các tổ chức đảng, đoàn thể, của người đứng đầu các tổ chức và công tác tham mưu của ban/bộ phận thường trực giúp việc các cấp. Vai trò của ban chấp hành các tổ chức đảng, đoàn thể và của người đứng đầu có tính quyết định trên cả hai mặt: quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Tiếp đến, phải luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Và cuối cùng là cần tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản - “chống” phải quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm minh các sai phạm; đồng thời làm tốt việc biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Petrovietnam đã xác định phương hướng giai đoạn 2021-2025 như sau: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu kinh nghiệm qua 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyển hóa các nội dung học tập và làm theo Bác vào thực tiễn hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, CNLĐ thông qua việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, có những đột phá trong công tác quản trị doanh nghiệp và tái tạo văn hóa Petrovietnam; quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung theo kết luận 01-KL/TW: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa đảng viên với quần chúng; cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "Xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, khắc phục khó khăn hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các cấp ủy, các chi/đảng bộ; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, thực hiện sao cho hiệu quả đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng môi trường văn hòa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

trach-nhiem-neu-guong-cua-mot-dang-vien-1
Cán bộ đảng viên Petrovietnam luôn có ý thức cao về trách nhiệm nêu gương.

Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ. Chủ động tham mưu các nội dung, hoạt động đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặng biệt, Đảng ủy Petrovietnam khẳng định đã đang và sẽ xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Đảng viên. Đồng thời tổ chức khen hưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dương Phong

Bài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác HồBài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của "Những người đi tìm lửa"
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại PVFCCo: Nhiều thành quả đáng tự hào!05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại PVFCCo: Nhiều thành quả đáng tự hào!
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

DMCA.com Protection Status