Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”

11:14 | 28/05/2022

7,553 lượt xem
|
(PetroTimes) - Này 26/5/2022, Đảng ủy Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, kết hợp Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình Tập thể lãnh đạo, Người đứng đầu theo chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Tham dự hội nghị có Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty PVMR, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các phòng, ban, đoàn thể; Ủy viên Ban Chấp hành các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên... Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến đến tất cả các đơn vị thuộc PVMR.

Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVMR nhấn mạnh tính quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Qua đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”, Bí thư Đảng ủy PVMR đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu những nội dung được báo cáo viên truyền đạt, từ đó nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, để áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả.

Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Phòng họp hội nghị tại văn phòng Tổng Công ty PVMR.

Các đảng viên tham dự hội nghị đã được nghe TS. Tần Xuân Bảo - nguyên Phó Giám đốc Học viên Cán bộ TP HCM trình bày những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Bồi dưỡng nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty PVMR

Sau Hội nghị học tập, PVMR đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy PVMR đã trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Tổng Công ty PVMR về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW. Theo đó, Đảng ủy PVMR đã tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Nhờ đó, nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, khá đồng bộ, thống nhất, từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Tính đoàn kết và thống nhất luôn được phát huy và nâng cao.

Nhận thức, trách nhiệm, ý thức “tự soi”, “tự sửa” của cấp ủy, tổ chức đảng và đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên; đoàn kết, thống nhất trong đảng ủy, đảng bộ được tăng cường hơn; huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị vào công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực; công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty, v.v… có nhiều đổi mới, dần đi vào thực chất.

Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Mai Ngọc Khoa báo cáo kiểm điểm người đứng đầu Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tổng công ty và kiểm điểm người đứng đầu đối với đồng chí Hồ Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Mai Ngọc Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc. Các nội dung kiểm điểm tập trung vào 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan và ý thức tự phê bình, phê bình cao, đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, góp ý tại Hội nghị của các đồng chí đại diện HĐTV, Ban Tổng giám đốc, trưởng các tổ chức đoàn thể, đại diện các Ban chuyên môn. Các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại nhằm đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.

Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR Hồ Quyết Thắng kết luận Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy PVMR đã phổ biến đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Theo đó, Các cấp ủy, lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị trong Đảng bộ PVMR, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng Công ty PVMR xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, phương pháp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trên tinh thần quyết liệt, toàn diện, thường xuyên, hiệu quả để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, gương mẫu trong tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Hồ Quyết Thắng nhấn mạnh, quá trình thực hiện Kết luận cần phải tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, nhà nước và chế độ, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty PVMR.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PVMR và PAPChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PVMR và PAP
Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính, PVMR đạt được sự đồng thuận cao từ các cổ đôngVượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính, PVMR đạt được sự đồng thuận cao từ các cổ đông
Tuổi trẻ PVMR: Tiên phong - Cống hiến - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạoTuổi trẻ PVMR: Tiên phong - Cống hiến - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo
PVMR nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021PVMR nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021
Chi bộ Khối Văn phòng PVMR sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Khối Văn phòng PVMR sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Phan Sỹ Linh

DMCA.com Protection Status