PVFCCo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7

15:48 | 20/07/2018

|
Chiều ngày 19/7/2018, tại trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo), Đảng ủy Cơ quan PVFCCo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo PVFCCo có đồng chí Lê Cự Tân – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban TGĐ, BCH các đoàn thể; cấp Ủy, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, các đồng chí đảng viên tại các Ban/VP và các đơn vị trực thuộc PVFCCo. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên của PVFCCo trên khắp cả nước.

pvfcco to chuc hoc tap quan triet va trie n khai nghi quyet trung uong 7
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – PGĐ. Học viện Chính trị khu vực II

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – PGĐ. Học viện Chính trị khu vực II, đã trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của các Nghị quyết, như: NQ 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; NQ 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; NQ 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, đây đều là các Nghị quyết có nội dung quan trọng liên quan đến chính trị - xã hội, chính sách nhân sự và đời sống của CBCNV…

pvfcco to chuc hoc tap quan triet va trie n khai nghi quyet trung uong 7
Đồng chí Lê Cự Tân phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Cự Tân khẳng định, toàn thể cán bộ đảng viên PVFCCo, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sau hội nghị này, các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trong PVFCCo căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức việc tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ TW7 khóa XII theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, tổ chức; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII, đặc biệt là Chương trình hành động của Đảng ủy PVFCCo, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

pvfcco to chuc hoc tap quan triet va trie n khai nghi quyet trung uong 7
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của PVFCCo

“Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, kế thừa truyền thống tốt đẹp của PVFCCo, mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị”, đồng chí Lê Cự Tân nhấn mạnh.

PV