100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ đề ra đều đạt và vượt

18:04 | 14/07/2023

5,180 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 14/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023.
100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW đề ra đều đạt và vượt
Toàn cảnh hội nghị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21/10/2020. Gần 3 năm qua, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến ngày 30/6/2023, 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đều đạt và vượt.

Để đạt được kết quả này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp và nhiều hệ luỵ, khó khăn sau đại dịch, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng.

Tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; nỗ lực hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp và thành lập cơ quan, bộ máy tham mưu giúp việc của Đảng tại các đảng ủy cấp trên cơ sở theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, chất lượng; các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đồng bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có nhiều chuyển biến, tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ; phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW đề ra đều đạt và vượt
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu tại hội nghị

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn khối tiếp tục tăng trưởng cao. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu, đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động.

Năm 2023, triển khai chủ đề công tác năm “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác năm; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng, quyết tâm vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, vừa quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp và thành lập cơ quan, bộ máy tham mưu giúp việc của Đảng tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tiếp nhận 1.014/1.036 tổ chức đảng và 41.458/52.638 đảng viên từ các cấp ủy tại địa phương; 8/15 đảng ủy hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đồng thời chỉ đạo 30/31 đảng ủy cấp trên cơ sở thành lập 4 cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy; bố trí 526 cán bộ làm công tác đảng. Tiếp tục thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Công tác chính trị, tư tưởng được tiếp tục được đổi mới; đồng thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Việc thành lập mới, sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, theo đúng kế hoạch; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện các nhiệm vụ, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước và “Dân vận khéo” được lan toả tích cực trong doanh nghiệp. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong khối đạt 54,3% kế hoạch năm, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong khối đạt 55,3% kế hoạch năm, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong khối đạt 68,1% kế hoạch năm, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập và chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền đạt 1.228,1 tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với 9,81 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các doanh nghiệp trong khối đã tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với số tiền trên 35 tỷ đồng, tương đương 704 căn nhà.

100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW đề ra đều đạt và vượt
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, với việc phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong Tập đoàn; Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo toàn diện, tạo nên những thành tích ấn tượng; nổi bật là: Với các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, đặc biệt là quản trị biến động, phát huy hiệu quả hệ sinh thái chuỗi giá trị toàn ngành được triển khai quyết liệt, xuyên suốt những năm khó khăn khắc nghiệt, đã giúp Petrovietnam dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao. Thành quả rõ nét như năm 2020 ngoạn mục đạt mục tiêu kép trong “khủng hoảng kép”; năm 2021 phục hồi tăng trưởng; năm 2022 tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của toàn Tập đoàn đều tăng trưởng cao so với trước đại dịch (năm 2019), đạt kỷ lục trong quá trình 61 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn, là động lực cho tăng trưởng, là bài học kinh nghiệm, là niềm tin lan tỏa để Petrovietnam phát triển bền vững. Tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn đã giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đặc biệt trong giai đoạn “khủng khoảng kép”. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy được chú trọng đổi mới, tập trung rà soát, khắc phục các khâu yếu kém trong công tác cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Nửa nhiệm kỳ qua, trong muôn vàn khó khăn, nhưng Petrovietnam đã vươn lên mạnh mẽ; lấy lại được niềm tin của người lao động, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng ủy Khối, phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2023 Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023; tập trung cao độ để góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Bên cạnh đó, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài các nghị quyết về nhiệm vụ công tác hằng năm, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đã ban hành; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Giai đoạn 2020 – 2022, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành toàn diện, vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10-50%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 3-5%/năm);

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, vượt 210% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 47% - 210%/năm vượt rất xa mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm);

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 12,9%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (8%/năm);

- Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 366,1 nghìn tỷ đồng vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm).

- Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn theo quy định: tại thời điểm 31/12/2022, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 2,97 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,66 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 420,1 nghìn tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm NSRP) ước đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch; cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm năng lượng khí, điện, đạm, xăng dầu,… phục vụ cho đời sống và sản xuất của cả nước.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEPĐảng ủy Khối DNTƯ làm việc với Đảng ủy PVEP
Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamBí thư Đảng ủy Khối DNTƯ Nguyễn Long Hải làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đồng tình, ủng hộ chiến lược phát triển của Petrovietnam và VietsovpetroĐảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đồng tình, ủng hộ chiến lược phát triển của Petrovietnam và Vietsovpetro
Dấu ấn trong 35 năm sẽ tiếp thêm tự tin để PVEP tiến bước phát triểnDấu ấn trong 35 năm sẽ tiếp thêm tự tin để PVEP tiến bước phát triển

PV

DMCA.com Protection Status