Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững vàng trong gian khó

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?

06:00 | 18/08/2023

6,558 lượt xem
|
(PetroTimes) - Để phù hợp với những đặc thù của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, đổi mới, thực chất và hiệu quả.

Hơn hai năm qua, tình hình kinh tế, xã hội trong nước cũng như quốc tế có nhiều biến động mạnh và liên tục. Để nhanh chóng thích ứng, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là về mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức với nhiều hình thức đa dạng, đổi mới, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng thông qua các hội nghị trực tiếp và trực tuyến.

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?
Đảng bộ Tập đoàn quyết tâm nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc cung cấp, phát hành các tài liệu, đề cương của Trung ương, Tập đoàn đã tổ chức biên soạn, xây dựng và phát hành các bộ phim, tài liệu, kỷ yếu chuyên đề, sách giới thiệu các cá nhân, tập thể, tấm gương tiêu biểu trong ngành… cấp phát tới tất cả các cơ sở. Các đợt hoạt động cao điểm giáo dục truyền thống như: Hành trình mùa xuân từ những giếng dầu; Phối hợp với VTV, Hãng phim Nhân dân sản xuất và phát sóng các phim tài liệu, tư liệu, phóng sự… giới thiệu về Tập đoàn nói riêng và ngành Dầu khí nói chung như: Ký sự Hành trình người đi tìm lửa (20 tập); Khi niềm tin thắp lửa; Tổ quốc nhìn từ biển (20 tập); Chuyện những người đi tìm vàng đen, Nhật ký người Việt…

Hình thức học tập mới này đã tạo sự thống nhất trong định hướng, chỉ đạo, khắc phục những khó khăn về địa lý đối với đảng viên và người lao động đang công tác tại các địa bàn xa xôi, hẻo lánh, khó khăn đặc thù trong Tập đoàn; đồng thời còn giúp cán bộ, đảng viên cảm nhận được nhanh, rõ hơn về các vấn đề chính trị, tư tưởng và chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thành các chủ đề, nội dung trong các buổi sinh hoạt định kỳ cũng như các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm đã có nhiều tác dụng tích cực như chủ đề “Tự soi - Tự sửa”, chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Tập đoàn tới cơ sở đã duy trì việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận quần chúng lao động trong ngành và dư luận xã hội, nhất là những vấn đề chính trị thời sự có liên quan đến tình hình Biển Đông; Tích cực tuyên truyền để mỗi đảng viên dầu khí đều kiên định, tự hào với việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Mặt khác, Đảng ủy Tập đoàn luôn kịp thời tuyên truyền, giải thích với cán bộ, đảng viên và người lao động, phản bác những luận điểm sai trái về vấn đề kinh tế - xã hội, lao động việc làm, chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Tập đoàn đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ban/bộ/ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức cung cấp thông tin chính thống, giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để dư luận hiểu biết đầy đủ, chính xác về Tập đoàn, nhất là trong giai đoạn Tập đoàn trải qua “khủng hoảng kép”. Việc thông tin kịp thời, chính xác và chân thực đã củng cố tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, hợp tác của truyền thông và toàn xã hội.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn (Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái) có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nghiêm túc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị các chuyên đề (theo các hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Không những thế, các chuyên đề còn được tổ chức đều khắp, bài bản, thực chất, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến nên chỉ sau gần 2 tháng triển khai đã có 32/32 (100%) các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành các nội dung đề ra.

Công tác xây dựng Đảng tại Tập đoàn nổi bật là công tác về đạo đức: Thực hiện quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được coi là những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Từ đó, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng đều chuyển biến tích cực, chất lượng “người đảng viên” được nâng lên rõ rệt khi không chỉ am hiểu về chính trị, xã hội mà còn giỏi về chuyên môn.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Đảng ủy đã ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 281 về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên/Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Sổ tay văn hóa Dầu khí và các kế hoạch, hướng dẫn tiếp tục thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam. Tập đoàn đã lồng ghép triển khai văn hóa Petrovietnam trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội cũng như trong thỏa ước lao động tập thể.

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?
Cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí luôn tự hào về nghĩa vụ thiêng liêng giữ gìn chủ quyền trên biển được đất nước giao cho.

Tập đoàn đã cụ thể việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận thông qua các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm. Nội dung sinh hoạt không chỉ tập trung vào kiểm điểm 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW mà còn gắn việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong đó tập trung làm tốt các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu thực trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách gắn với thực hiện văn hóa Petrovietnam thông qua bộ Quy tắc đạo đức của Petrovietnam, của người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam. Sau nhiều năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác đã trở nên gần gũi, giản dị. Nhiều tấm gương đảng viên, cán bộ, người lao động qua nhiều năm miệt mài cống hiến cho đơn vị, Tập đoàn được phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp Đảng, giao thêm nhiều trọng trách.

Trong đợt sinh hoạt “Tự soi - Tự sửa”, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện giám sát trực tiếp đối với hoạt động của tổ chức đảng và chuyên môn trong doanh nghiệp cũng như hoạt động của người đứng đầu. Đây là hoạt động hoàn toàn mới và trong thực tế là có một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty mẹ cũng như tại một số đơn vị khi lấy phiếu tín nhiệm vẫn nhận được những phiếu “không tín nhiệm”. Mặc dù tỷ lệ lãnh đạo không được tín nhiệm rất ít nhưng cũng thể hiện sự dân chủ trong Đảng đã đi vào thực tế tại Petrovietnam, việc lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ không phải chỉ là hình thức mà có tính cảnh tỉnh rất cao đối với cán bộ đảng viên.

Có thể khẳng định rằng, toàn Đảng bộ Petrovietnam đã và đang nhận thức đúng đắn và coi “Tự soi - Tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tính thường xuyên. Việc mỗi ngày tự hỏi, tự nhìn lại mình giúp cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận ở mỗi cương vị công tác. Đây cũng chính là phương thức căn bản để giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong điều kiện tình hình mới.

Tập đoàn và các đơn vị/đoàn thể tổ chức hàng trăm hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) cho hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú học tập, quán triệt. Các đồng chí được triệu tập tham dự các lớp học có ý thức học tập và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Ban Tổ chức; số đại biểu có mặt đạt trung bình trên 97%, nhiều hội nghị đạt 100%; đảm bảo thời gian tổ chức theo yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thành Công

Khảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKhảo sát việc thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử tháchHọc tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025

DMCA.com Protection Status