Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách

15:02 | 12/06/2023

9,107 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Thành ủy thành phố Hà Nội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ), Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách
Toàn cảnh điểm cầu Trung ương

Ngay sau khi có Kết luận số 01, Bộ Chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58, ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận 01; Hướng dẫn số 16, ngày 27/7/2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ban hành 106.267 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện, tiến độ, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe 7 tham luận đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 4 gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần lan tỏa những mô hình mới, những việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Tập đoàn

Tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay sau khi Kết luận 01-KL/TW được ban hành; ngày 08/11/2021, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐU về thực hiện Kết luận 01 và Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn Tập đoàn.

Toàn Đảng bộ nhận thức đúng đắn và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận ở mỗi cương vị công tác; đồng thời là phương thức căn bản để giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong điều kiện tình hình mới.

Tập đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra phương châm chỉ đạo hành động trong từng năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận thông qua các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm như tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với các chủ đề “Tự soi, tự sửa”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" trong toàn Tập đoàn.

Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách
Học tập và làm theo Bác, các cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để gương mẫu, tự giác

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 01/Chỉ thị 05 được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm tra thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; góp phần cảnh báo, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, việc sơ kết thực hiện Kết luận 01/Chỉ thị 05 theo định kỳ hằng năm được các đơn vị, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, tổ chức lồng ghép với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các đợt sinh hoạt chính trị, hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và xây dựng Đảng hằng năm; đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và những vi phạm, khuyết điểm cần khắc phục. Phát hiện, biểu dương khen thưởng các mô hình, tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc (Tập thể cán bộ, kỹ sư giàn Hải Thạch - Biển Đông POC; người lao động tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau...).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã tìm tòi, sáng tạo, đưa ra những điểm một số vấn đề mang tính đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác. Đó là, Đảng ủy Tập đoàn vận dụng khéo léo, đưa công tác quản trị biến động trở thành văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam, tạo nên những thành tích ấn tượng. Với các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, đặc biệt là quản trị biến động, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành được triển khai quyết liệt, xuyên suốt những năm khó khăn khắc nghiệt do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường đã giúp Petrovietnam dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt trước những biến động, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước; đã đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỷ đồng với tỷ trọng trung bình trên 8% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… chiếm tỷ trọng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, gia tăng kinh ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc tái tạo văn hóa Petrovietnam trong thời gian qua, khẳng định nền tảng giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”; phục hồi thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Năm 2022, giá trị thương hiệu của Petrovietnam đạt gần 1,3 tỷ USD, duy trì vị trí trong top thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Đồng thời, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ đóng góp thiết thực, tạo đột phá. Tập đoàn có nhiều công trình khoa học được vinh danh: năm 2022 có 3 công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng giải thưởng của cả nước); 7 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đoạt giải VIFOTEC. Công tác chuyển đổi số đạt được những kết quả bước đầu, hình thành nền tảng đồng bộ của Petrovietnam.

Học tập và làm theo Bác, Tập đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực; trong đó, phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” được quan tâm hàng đầu, tạo động lực để mỗi người lao động Dầu khí vượt mọi khó khăn thử thách, tìm giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tập đoàn. Kết quả từ những phong trào thi đua, hoạt động đã thu được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Petrovietnam và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo học tập và làm theo Bác để tiếp tục xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam bền vững, thực hiện đúng theo mong ước của Người lúc sinh thời.

Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyênHọc tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên
Hoàn thành “mục tiêu kép” nhờ tích cực học tập và làm theo BácHoàn thành “mục tiêu kép” nhờ tích cực học tập và làm theo Bác
Chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo BácChủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác HồBài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Bài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
PV GAS: Học tập Bác đã trở thành hành động tự giác, thường xuyênPV GAS: Học tập Bác đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên
Càng tu dưỡng càng thấy mình thiếu sót!Càng tu dưỡng càng thấy mình thiếu sót!
CĐ DKVN gặp mặt Người lao động Dầu khí tiêu biểu giai đoạn 2018-2023CĐ DKVN gặp mặt Người lao động Dầu khí tiêu biểu giai đoạn 2018-2023

Khánh An

DMCA.com Protection Status