Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đảng viên

07:00 | 05/06/2020

|
Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có sự biến động lớn về nhân sự. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) là tập trung kiện toàn tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên.

Kiện toàn các tổ chức Đảng

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn là đảng bộ mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 5 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ bộ phận, 2 chi bộ cơ sở và 27 chi bộ trực thuộc. Số lượng đảng viên tại thời điểm tháng 5/2015 là 896 đảng viên. Từ tháng 5/2015 - 5/2018, Đảng bộ đã thành lập thêm 2 tổ chức cơ sở đảng (1 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở), tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 946 đồng chí.

dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ 16.

Thực hiện đề án tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tháng 10/2018, Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn), đồng thời 7 tổ chức cơ sở đảng (6 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở với số đảng viên là 397 đồng chí) được chuyển giao về Đảng ủy Tâp đoàn.

Đồng bộ với cơ cấu tổ chức tại Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn và các đơn vị, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn được kiện toàn, sắp xếp lại. Đến nay, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có 21 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 3 đảng bộ bộ phận với 11 chi bộ trực thuộc, 18 chi bộ trực thuộc) với số lượng đảng viên là 502 đồng chí.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng trực thuộc được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng bộ với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Cơ quan Tập đoàn, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy thực hiện tốt việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng cho đối tượng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, có nhiệt huyết và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đã kết nạp được 167 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Giai đoạn từ tháng 5/2015 - 5/2018 kết nạp 159 đảng viên, bình quân đạt 53 đảng viên/năm, vượt mục tiêu 50 đảng viên/năm do Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II đề ra. Từ tháng 6/2018 (sau khi chuyển giao 7 tổ chức cơ sở đảng về Đảng ủy Tập đoàn) đến nay, kết nạp 8 đảng viên, do tỷ lệ đảng viên/CBCNV tại Cơ quan Tập đoàn cao trên 83%, nguồn cảm tình Đảng, đối tượng phát triển đảng không còn nhiều.

Công tác quản lý tổ chức đảng, đảng viên được tăng cường, nhất là quản lý chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, quản lý đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định và hướng dẫn của Đảng.

Hàng năm số tổ chức đảng các cấp được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%. Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành nhiệm vụ do trong Đảng bộ có đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ đảng viên

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cán bộ chứng kiến sự thay đổi liên tục bởi sự biến động nhân sự do điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ khi tái cấu trúc doanh nghiệp, do thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý cán bộ vi phạm, do cán bộ nghỉ hưu.

dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đề cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tại Đại hội lần thứ II đã bầu ra 27 đồng chí, nhưng qua biến động, mặc dù đã được kiện toàn, nhưng đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ chỉ còn lại 13 đồng chí. Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 454-CTr/ĐU ngày 24/1/2017, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 918-CT/ĐU ngày 22/5/2018 về chấn chỉnh và tăng cường quản lý đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm của mình, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã kịp thời lãnh đạo công tác cán bộ chuyên môn và cán bộ cấp ủy thuộc diện được phân cấp quản lý, đảm bảo kịp thời, đồng bộ với bộ máy các Ban/Văn phòng tại Bộ máy điều hành Công ty Mẹ khi thực hiện tái cơ cấu.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm được thực hiện đúng yêu cầu của Đảng. Số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 98%.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đồng thời với công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thường xuyên được rà soát tiêu chuẩn chính trị. Công tác kết nạp đảng viên được thẩm tra, xác minh, thẩm định kỹ lưỡng. Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng đối với những trường hợp không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và kết nạp đảng viên.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã bổ nhiệm 96 lượt cán bộ cấp Phó Trưởng Ban/Văn phòng, 148 lượt cán bộ cấp Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Ban/Văn phòng; cho ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 64 lượt cán bộ (là đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) từ cấp Trưởng ban trở lên để Đảng ủy cấp trên xem xét bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; chỉ định kiện toàn cấp ủy của 22/22 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 11/11 chi bộ thuộc các đảng bộ bộ phận sau khi sắp xếp lại các tổ chức đảng trong Cơ quan. Số cán bộ cấp ủy được chỉ định là 112 đồng chí.

Mặt khác, Đảng bộ cũng tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan và quy hoạch các cấp ủy trực thuộc giai đoạn 2020-2025, đảm bảo nguồn nhân sự chất lượng cho Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cơ quan; thực hiện quy hoạch cán bộ chuyên môn giai đoạn 2015-2020, 2020-2025. Đến nay trên 70% số cán bộ đương chức đã được đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có 21 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 3 đảng bộ bộ phận với 11 chi bộ trực thuộc, 18 chi bộ trực thuộc) với số lượng đảng viên là 502 đồng chí.

Thành Công

dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien

Khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu
dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy năm 2019
dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020
dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ 16
dang bo co quan tap doan kien toan to chuc nang cao chat luong dang vien

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2018