Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X):

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển

20:05 | 26/08/2021

7,083 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 10 năm qua, “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” thực hiện theo Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 06/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa X) được Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng uỷ Petrovietnam) xác định là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển.

Kịp thời triển khai

Ngay sau khi có Nghị quyết 09-NQ/TW, Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành văn bản số 659-CV/ĐU, ngày 03/06/2012 về việc triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW tới 100% các chi/đảng bộ trong toàn Tập đoàn, Đảng uỷ Tập đoàn đã giao bộ phận phụ trách công tác Dân vận Đảng ủy Tập đoàn (hiện nay là phòng Đoàn thể và Dân chủ cơ sở thuộc Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn) làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết 09-NQ/TW.

Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, lồng ghép với việc triển khai các nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động… đã tổ chức cho doanh nhân Dầu khí thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước phát động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của Tập đoàn và các đơn vị về những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý (DN, CBLĐ, QL).

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Việc triển khai thực hiện những mục tiêu về phát triển đội ngũ DN, CBLĐ, QL trong Tập đoàn được cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I, II, III của Đảng bộ Tập đoàn và chương trình công tác hằng năm; thông qua hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cấp ủy/đơn vị bám sát Nghị quyết 09-NQ/TW để tiếp tục xây dựng chương trình công tác năm của cấp ủy/đơn vị.

Petrovietnam đã ban hành quy chế quản lý cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ trong từng giai đoạn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cơ hội thăng tiến bình đẳng cho mỗi cá nhân; tạo cơ hội để đội ngũ DN, CBLĐ, QL trong ngành Dầu khí cống hiến tài năng trí tuệ. Petrovietnam đã xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến các chế độ như lương, thưởng, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ doanh nhân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW hằng năm được đưa vào chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn tiến hành kiểm tra tại các cấp ủy trực thuộc đã khẳng định và thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của doanh nhân trong toàn Tập đoàn, đặc biệt đẩy mạnh động viên khích lệ đội ngũ doanh nhân trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ doanh nhân.

Đến thực hiện hiệu quả

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc; nhận thức của các cấp ủy về vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có bước chuyển biến tích cực. Công tác Quy hoạch lãnh đạo, cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên, liên tục, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực dự nguồn giúp Tập đoàn có được sự chủ động được về nguồn nhân lực; chuyên nghiệp trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW nhận thức về vai trò đội ngũ DN, CBLĐ, QL được nâng cao, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ DN, CBLĐ, QL tạo điều kiện, cơ hội và thu hút tài năng trí tuệ của đội ngũ DN, CBLĐ, QL cống hiến cho sự phát triển của ngành Dầu khí; đã tạo chuyển biến trong đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp trong toàn doanh nghiệp (giai đoạn 2011-2021).

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển

Petrovietnam và Tập đoàn Honeywell UOP phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến về hóa dầu và những vấn đề liên quan

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW đã giúp Petrovietnam tạo ra nhiều chuyển biến về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt toàn doanh nghiệp trong công tác quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng và hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt… được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm và chú trọng; công tác quản trị doanh nghiệp; công tác đầu tư; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; hoạt động xây dựng thương hiệu, quảng bá và bảo vệ thương hiệu…

Đặc biệt, trong kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2020: Tổng tài sản hợp nhất Tập đoàn đến 31/12/2020 đạt 852,9 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất Tập đoàn đến 31/12/2020 đạt 463,9 nghìn tỷ đồng; đời sống, việc làm thu nhập của người lao động được ổn định.

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển
Người dân chọn mua những nhu yếu phẩm cần thiết tại Chương trình "Siêu thị 0 đồng" do Cụm phối hợp hoạt động Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Thành đoàn TP Vũng Tàu tổ chức

Bên cạnh đó, Petrovietnam luôn chủ động thực hiện công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng trong việc triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; làm tốt công tác an sinh xã hội trong nội bộ và ngoài xã hội, nhất là tại những nơi có công trình, hoạt động dầu khí. Trong giai đoạn 2011 - 2021 Tập đoàn và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn đã triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội với kinh phí đạt 5.667,1 tỷ đồng.

Có thể nói, đến nay Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng được chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nâng cao khả năng định hướng và lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chiến lược; xác định rõ mục tiêu đào tạo phát triển một đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt, có khả năng dẫn dắt, khích lệ, tạo nên sự hỗ trợ, gắn kết và chia sẻ trong toàn tổ chức, là yếu tố đảm bảo thành công của Petrovietnam.

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển
Petrovietnam vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2018

Bài học quý báu

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, Petrovietnam phải bám xu thế phát triển kinh tế - kỹ thuật - công nghệ của thế giới, chiến lược phát triển đất nước, chủ động thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế mới; tăng cường năng lực dự báo, quản trị rủi ro; ứng phó có hiệu quả các biến động, bất định; đối diện với suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 bùng phát, tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới; hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn trên Biển Đông đứng trước thách thức, nguy cơ lớn.

Trước bối cảnh đó, Petrovietnam đề ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực dầu khí chuyên nghiệp hóa, theo tiêu chuẩn quốc tế, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa doanh nghiệp, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý đơn vị hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ.

Nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển
Nhịp độ lao động khẩn trương trên công trình dầu khí

Với bản lĩnh, trí tuệ của những người đi tìm lửa, bằng mọi nguồn lực hiện có, với các biện pháp cụ thể, khả thi, kiên trì thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển, Petrovietnam giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tầu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao,…Đảng ủy Tập đoàn đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW trong thời gian tới đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của DN, LĐ, CBQL. Tổ chức cho DN, LĐ, CBQL thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước phát động.

Cần chú trọng tới việc đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp; ưu tiên đào tạo về chuyên môn, kỹ năng thuộc các lĩnh vực kinh doanh chính, chuyên gia thuộc các lĩnh vực cốt lõi, trụ cột; Xây dựng chế độ thù lao, thu nhập của người lao động có chuyên môn cao tiệm cận với thu nhập của các nước trong khu vực. Xây dựng, đề xuất các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác đặc thù áp dụng cho các hoạt động dầu khí, đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài làm động lực cho DN, LĐ, CBQL.

Đồng thời cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, phát triển đội ngũ DN, LĐ, CBQL; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức, đoàn thể; hướng dẫn để các tổ chức, đoàn thể hợp tác cùng DN, LĐ, CBQL góp phần xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, xây dựng đạo đức, văn hoá doanh nghiệp, quan hệ lao động hài hoà, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, Tập đoàn có 4 cán bộ quản lý được trao giải thưởng Sao Đỏ; 4 cán bộ quản lý trong top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu; 89 lượt DN, CBLĐ, QL tiêu biểu được vinh danh tại hội nghị tổng kết toàn Tập đoàn hằng năm; hàng ngàn lượt DN, CBLĐ, QL được vinh doanh tại các đơn vị Tập đoàn.

TN - N.H

Những khó khăn từ thị trường sản phẩm dầu khíNhững khó khăn từ thị trường sản phẩm dầu khí
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người lao độngĐẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người lao động
Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”Hành động vì một Petrovietnam “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”
Đồng chí Nguyễn Long Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ươngĐồng chí Nguyễn Long Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Càng tu dưỡng càng thấy mình thiếu sót!Càng tu dưỡng càng thấy mình thiếu sót!
Kỹ sư Huỳnh Quý Phong: Học theo Bác làm việc trách nhiệm và khoa họcKỹ sư Huỳnh Quý Phong: Học theo Bác làm việc trách nhiệm và khoa học
Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
Bài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác HồBài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của "Những người đi tìm lửa"
Sống tích cực hơn nhờ những bài học từ BácSống tích cực hơn nhờ những bài học từ Bác
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại PVFCCo: Nhiều thành quả đáng tự hào!05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại PVFCCo: Nhiều thành quả đáng tự hào!
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

DMCA.com Protection Status