Xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững vàng trong gian khó

Bài 3: Chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

07:33 | 20/08/2023

8,046 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những hoạt động cực kỳ quan trọng đối với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Hơn nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Đảng ủy/Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trương ương (Đảng ủy Khối) về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy Tập đoàn đã mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tại các khu vực/địa bàn và xây dựng, biên tập tài liệu học tập chuyên đề về thực hiện Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến 100% các chi/đảng bộ trực thuộc;

Bài 3: Chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kỳ họp lần thứ 11 tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng năm 2022.

Tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; Ban hành Kế hoạch số 232-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn để triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Hằng năm cụ thể hóa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ/đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, lãnh đạo Đảng ủy đều thực hiện nghiêm túc công tác kê khai và kiểm soát tài sản.

Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Kiểm tra, giám sát đối với Bí thư, người đứng đầu cấp ủy về chức trách nhiệm vụ được giao gắn với các nội dung kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; Chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề về lĩnh vực được phân công. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, tham mưu Đảng ủy Tập đoàn các văn bản chỉ đạo khắc phục.

Bên cạnh đó, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Tổ chức sơ kết, tổng kết và giao ban quý gắn với thảo luận chuyên đề; bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cấp ủy, ủy viên, lãnh đạo ủy ban kiểm tra và cán bộ tham mưu giúp việc công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trực thuộc; kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Bài 3: Chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí
Cán bộ lãnh đạo PVEP tìm hiểu các tác phẩm lý luận tại Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn, chương trình... của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Căn cứ Luật Phòng chống tiêu cực năm 2018 và chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025. Hằng năm, ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo Tổng giám đốc Tập đoàn ban hành và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong toàn Tập đoàn. Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Tập đoàn và các đơn vị. Đặc biệt là việc đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Tập đoàn.

Đáng chú ý, thực hiện Kết luận 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 180-KH/ĐU ngày 2/12/2021 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để các chi, đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời định kỳ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gửi Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối theo quy định.

Năm 2022, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác thực hiện tiết kiệm tại Petrovietnam cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Toàn Tập đoàn đã tiết kiệm được 4.896 tỷ đồng, vượt 2,1 lần so với mức kế hoạch tiết giảm năm 2022 (kế hoạch tiết giảm năm 2022 là 2.281 tỷ đồng), cao hơn 52,2% (~1678,5 tỷ đồng - so với thực hiện 2021 là 3.217,5 tỷ đồng).

Bên cạnh các công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, hội nghị về phòng chống tham nhũng thì chính những lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn là người nêu gương, thường xuyên đề cao chữ “phòng” tham nhũng. Không chỉ trong các hội nghị chuyên đề của Đảng về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo Đảng ủy còn luôn nhắc nhở cán bộ đảng viên phải kiểm soát được chữ “tham”, giữ vững “chí công vô tư” khi thực hiện công vụ tại bất cứ cuộc họp nào từ giao ban công trường, sơ kết, tổng kết đến giao ban sản xuất kinh doanh hằng tháng của Tập đoàn.

Bài 3: Chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí
Người lao động dầu khí luôn ý thức được trọng trách của mình đối với nhân dân, đất nước.

Nếu công tác phòng tham nhũng không có cách nào lượng hóa được thì nhìn ở một khía cạnh khác là chống lãng phí, tiết kiệm, chúng ta có thể ước lượng được hiệu quả của việc “phòng tham nhũng”. Hằng năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều có kế hoạch cụ thể trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2023, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã phê duyệt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 với tổng giá trị 2.242 tỷ đồng. Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các ban/Văn phòng Tập đoàn, thủ trưởng/người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, bảo đảm hoàn thành toàn diện chương trình thực hiện tiết kiệm, mức tiết giảm chi phí theo kế hoạch.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà Petrovietnam đặc biệt quan tâm, sát sao. Đây cũng là một trong những trọng tâm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động thực tế. Theo đó, Petrovietnam đã xây dựng chương trình trong 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề lớn còn tồn tại để hoàn thành bàn giao, đưa vào vận hành thương mại và có phương án triển khai khả thi đối với các dự án trọng điểm. Xác định thực hành THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí.

Nổi bật là việc tiết kiệm đầu tư tại dự án NMND Thái Bình 2 với hơn 100 tỉ đồng. Tập đoàn đã có nhiều quyết sách hợp lý, đúng thời điểm cắt giảm đầu tư một số hạng mục. Đặc biệt là khi đàm phán gói thầu vận hành chạy thử nhà máy, tổ chuyên gia của Tập đoàn, Ban Quản lý dự án đã quyết liệt và làm rõ giá trị của từng vị trí chuyên gia vận hành, kiên quyết không “thuê ngoài” vị trí mà nhân sự của Tập đoàn hay nhân sự trong nước có thể đảm nhiệm. Chỉ tính riêng gói thầu này đã tiết kiệm cho nhà nước được hơn 1 triệu USD.

Có thể thấy rằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là mặt cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp Nhà nước. Để vượt qua những cám dỗ vật chất, mỗi đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tự nhắc nhở bản thân mình phòng ngừa những “viên đạn bọc đường” mới có thể vững vàng trước thời cuộc và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các cấp trong Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra 362 tổ chức đảng với 559 đảng viên, giám sát theo chuyên đề 465 tổ chức đảng với 653 đảng viên.

Trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng trực thuộc, kiểm tra cơ quan tài chính trong các năm 2020, 2021, 2022 đối với cấp ủy cùng cấp và giám sát chuyên đề đối với 359 tổ chức đảng và 353 đảng viên.

Thành Công

Bài 1: Giữ vững nền tảng chính trị như thế nào?
Bài 2: Linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ
Đảng ủy Petrovietnam bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sátĐảng ủy Petrovietnam bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu
Đảng ủy Petrovietnam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022 tại khu vực miền TrungĐảng ủy Petrovietnam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022 tại khu vực miền Trung

DMCA.com Protection Status