Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

19:12 | 20/05/2022

9,412 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 20/5, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Tham dự Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện việc kiểm điểm có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định, hội nghị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có đặc thù riêng, giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng với sứ mệnh dẫn dắt trong hoạt động của toàn Tập đoàn, trong đó có các đồng chí đảng viên giữ các chức vụ cao của Tập đoàn sinh hoạt tại các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu ban hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn thực sự là Đảng bộ mẫu mực, điển hình trong Tập đoàn.

Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động và nâng cao chất lượng công tác; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, đã kết hợp tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ với lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tư duy đổi mới, có khả năng họach định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày các báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ, nhằm mục đích đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Đảng ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Đảng ủy đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Cơ quan Tập đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tham gia thảo luận, góp ý cho báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, mang tính xây dựng, gợi ý thêm các giải pháp phù hợp với bối cảnh mới như phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên cùng với người lao động Dầu khí trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hoàn thiện cơ chế, chính sách với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn phù hợp với mô hình tổ chức, đảm bảo công cụ để quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiệu quả gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung Nghị quyết bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng được quán triệt về Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời gắn việc tổ chức thực hiện kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của các cấp ủy theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW trong dịp tổ chức đại hội các chi bộ.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Đồng chí Lê Mạnh Hùng kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng ghi nhận, nhất trí với các nội dung trao đổi, thảo luận, kiểm điểm của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tại Hội nghị; tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của Đảng ủy Cơ quan. Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn cần xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi - Tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở Hội nghị này mà cần tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao.

Đảng ủy PVTrans triển khai đợt sinh hoạt chính trị Đảng ủy PVTrans triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi - Tự sửa"
Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy VPI và PVChem tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIIIĐảng ủy VPI và PVChem tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIII
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XIIIĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị Cơ quan Tập đoànPhát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị Cơ quan Tập đoàn
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng tại Thái Nguyên, Tuyên QuangĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng tại Thái Nguyên, Tuyên Quang

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status