Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

16:38 | 29/03/2022

9,232 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) vừa ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và đợt sinh hoạt chính trị phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an toàn, bảo mật thông tin; đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tại các đơn vị, đoàn thể

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đặc biệt là các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các đơn vị, đoàn thể; qua đó góp phần giúp từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đảng bộ Tập đoàn tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào tháng 3/2021

Hội nghị cũng hướng tới việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy, đoàn thể đồng bộ, hiệu quả cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Tập đoàn, đặc biệt phải gắn với việc thực hiện Kết luật 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề mà dư luận và cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc tập trung trước ngày 19/5/2022. Tất cả các cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và nộp về đảng ủy trực thuộc. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các kết luận, quy định được Trung ương ban hành, liên hệ với việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân; Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp, nhất là xây dựng Đảng để tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Đặc biệt, các đồng chí là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc, người đứng đầu các đơn vị/đoàn thể thuộc Tập đoàn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến người lao động.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”

Nhằm kiểm điểm tập thể, cá nhân trong thực hiện các quy định, kết luận về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy/tập thể lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị,… để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giảm pháp cụ thể tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước.

Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất; nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác; giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn; tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Hiệu quả" năm 2021

Bên cạnh tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình là tổ chức các cuộc trao đổi trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Một số nội dung tiêu biểu như: Quán triệt đến từng đảng viên, người lao động về kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đã tác động sâu rộng đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của người lao động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; có giải pháp lãnh đạo trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; thúc đẩy công tác đầu tư, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; Phát huy vai trò của người đứng đầu thực hiện kết luận, quy định trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách gắn với thực hiện Quy tắc đạo đức của Petrovietnam, của người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam; Thực hiện tốt vai trò giám sát của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

M.P

Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trong công tác tự phê bình và phê bình năm 2021Đảng ủy Tập đoàn nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trong công tác tự phê bình và phê bình năm 2021
“Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đưa khí thế mới vào lao động sản xuất tại Petrovietnam“Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đưa khí thế mới vào lao động sản xuất tại Petrovietnam
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nướcTiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

DMCA.com Protection Status