Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất

09:06 | 28/09/2022

|
(PetroTimes) - Nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, vừa qua, trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, đợt sinh hoạt chính trị đã căn bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận; từ đó đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh, sớm nhất, lan tỏa sâu rộng nhất tới đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Hội nghị TW4 khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung của Kết luận có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện tốt Kết luận và Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII, tháng 3/2022, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 220-HĐ/ĐU về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Với nhận thức đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, cần được tổ chức đồng bộ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, song song với Hướng dẫn số 220, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn cũng đồng thời ban hành Kế hoạch số 221-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 21 đến các cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị trong Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn, với yêu cầu được đặt ra là cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, phương pháp triển khai thực hiện Kết luận; nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Kết luận số 21; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

ảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022
Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022 do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Tháng 5/2022, tại Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đảng uỷ Tập đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của 780 cán bộ chủ chốt các đơn vị; bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Hướng dẫn 220-HĐ/ĐU của Đảng uỷ Tập đoàn, đến trung tuần tháng 6/2022 đã có 32/32 (100%) chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ưu tú các đoàn thể. Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, PV GAS, PTSC, PVFCCo, PVTrans, Viện Dầu khí Việt Nam, PVChem, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, PV Power… là những đơn vị tiêu biểu đã triển khai tốt nội dung này.

Để giúp cán bộ đảng viên nắm bắt sinh động các nội dung của Nghị quyết, Kết luận, các đảng ủy đã đặc biệt mời các báo cáo viên là chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban tổ chức Trung ương, các báo cáo viên Trung ương, Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, tỉnh, thành uỷ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương… về thỉnh giảng. Đội ngũ báo cáo viên trình độ cao với kiến thức sâu rộng, lối phân tích chặt chẽ các cơ sở lý luận và thực tiễn gắn với những minh hoạ sống động, chân thực, đã giúp cho hầu hết các học viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII

Phần thảo luận, liên hệ thực tế cũng đã được các báo cáo viên gắn liền với nhiệm vụ thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tập trung vào 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; từ đó phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, gắn với thực hiện Quy tắc đạo đức của Petrovietnam, của người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam.

Ngoài ra, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn cũng đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể căn cứ vào các tài liệu của Hội nghị TW4 khóa XIII, các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối ban hành và các tài liệu liên quan khác để phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động của đoàn thể/ đơn vị, thông qua đại hội các chi đoàn, chi hội, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bằng nhiều hình thức phù hợp khác.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất
Liên doanh Vietsovpetro và các Chi đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị TW4 khóa XIII

Các cuộc trao đổi trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể đã tập trung quán triệt quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định mới của Đảng về Thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó còn có Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Tập đoàn. Đặc biệt, quán triệt đến từng đảng viên, người lao động về kết quả thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” đã tác động sâu rộng đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của người lao động và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam.

Các cuộc trao đổi trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cũng đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Đảng uỷ Khối, của Đảng uỷ Tập đoàn… để có các giải pháp lãnh đạo trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thúc đẩy công tác đầu tư, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Đảng viên trên giàn HT-PQP trong một buổi sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy BIENDONG POC tổ chức
Cán bộ Đảng viên trên giàn HT-PQP trong một buổi sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy BIENDONG POC tổ chức

Việc tổ chức quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị TW4 khóa XIII đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra với 13.420 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn (đạt tỷ lệ 100% đảng viên). Các đơn vị tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết tiêu biểu là các chi/ đảng bộ: BIENDONG POC, VNPoly, PVCFC, Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Chi bộ NSRP… Đặc biệt, tại các đơn vị có người lao động làm việc trên các công trình biển, dự án nước ngoài như Vietsovpetro, PVEP, PTSC, PV Drilling,… việc tổ chức học tập nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, cùng nhiều công cụ truyền thông đa phương tiện khác đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận; từ đó đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh, sớm nhất, lan tỏa sâu rộng nhất tới đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Bước đầu, với sự quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW4 khóa XIII đã có tác dụng tích cực đến tư tưởng, giúp nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng Đảng của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị trong Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất
Các đảng viên Đảng bộ PV Power tham gia thi kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đối với Kết luận số 21-KL/TW, đã nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, trong thực hiện Kết luận số 21, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, là tiền đề quan trọng để nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW4 khóa XIII tiếp tục thấm sâu, đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong toàn Tập đoàn đã đề ra yêu cầu cho bản thân, phải tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, cũng như nhận thức rõ trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa và triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất./.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tụcBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục
Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chấtPetrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status