PVE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

16:32 | 23/04/2016

|
Chiều ngày 22/4 tại TPHCM, Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí – CTCP (PVE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Năm 2015, Tổng Công ty PVE triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến hầu hết các dự án đầu tư trong ngành bị dừng hoặc giãn tiến độ thực hiện, nguồn công việc tư vấn thiết kế, khảo sát và quản lý dự án ngày càng khan hiếm. Đồng thời thị trường cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty ngày càng bị cạnh tranh gay gắt, đặc biệt lĩnh vực tư vấn thiết kế bị cạnh tranh khốc liệt bởi các công ty nước ngoài có năng lực và nhiều kinh nghiệm.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, Đảng ủy và HĐQT Tổng Công ty PVE đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT – TKDK về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị/bộ phận tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm cao độ để thực hiện các giải pháp như nâng cao năng lực quản lý, điều hành các cấp; nâng cao năng lực thực hiện dự án; đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành, phát triển mạnh dịch vụ ra nước ngoài để bổ sung nguồn công việc, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất,… nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

pve dai hoi dong co dong thuong nien nam 2016
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kết quả SXKD năm 2015, tổng giá trị sản lượng là 885 tỷ đồng, đạt 109% KH năm và bằng 120% so với năm 2014; doanh thu hợp nhất là 813,39 tỷ đồng, đạt 112% KH năm và bằng 123% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 44,46 tỷ đồng, đạt 105% KH năm và bằng 133% so với năm 2014; tỷ lệ chia cổ tức đạt 10%, đạt 100% KH.

Trong năm 2015, các lĩnh vực thế mạnh của PVE tiếp tục phát huy hiệu quả, trong đó, PVE thực hiện nhiều phần việc thiết kế chi tiết dự án phát triển mỏ Full Field Sư Tử Trắng – Phase 1; thiết kế Concept/FEED dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng; hoàn thành thiết kế chi tiết dự án phát triển mỏ Thiên Ưng; thiết kế FEED đường ống Loop PM3 Cà Mau; báo cáo nghiên cứu định hướng phương án phát triển đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 và thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; dự án Post AFC Phát triển mỏ Thái Bình;…

Bên cạnh đó, lĩnh vực khảo sát, kiểm định và lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong năm 2015, PVE hướng ra thị trường nước ngoài, tham gia đấu thầu quốc tế, trúng thầu và đang triển khai gói thầu Civil work thuộc dự án NMLD Rapid – Malaysia.

pve dai hoi dong co dong thuong nien nam 2016
Ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Theo Tổng giám đốc Đỗ Văn Thanh việc trúng thầu một số gói thầu EPC/dịch vụ kỹ thuật có giá trị lớn tại dự án Rapid – Malaysia sẽ tạo nền tảng cho PVE tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng theo định hướng chiến lược đã đề ra và tạo bước khởi đầu cho PVE thực hiện cung cấp dịch vụ cho các dự án lớn ở nước ngoài. Đồng thời, việc thực hiện dự án này sẽ giúp đội ngũ kỹ sư trẻ của PVE cọ xát với một môi trường mới, cạnh tranh cao, trường nghề để đào tạo những chuyên gia thiết kế PVE đạt chuẩn quốc tế đủ sức cạnh tranh với nhiều công ty thiết kế mạnh trong khu vực.

Chủ tịch HĐQT PVE Lê Hữu Bổn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016. Báo cáo tiếp tục khẳng định với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cũng như các năm trước đây, ngay từ đầu năm, HĐQT liên tịch với Đảng ủy Tổng Công ty ban hành Nghị quyết chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015 và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện rà soát tiết giảm chi phí, quyết liệt trong công tác nghiệm thu – thanh quyết toán để hoàn thành các chi tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra.

pve dai hoi dong co dong thuong nien nam 2016
Chủ tịch HĐQT PVE Lê Hữu Bổn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016

HĐQT đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc và toàn thể Tổng Công ty PVE phát huy thế mạnh và nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2015. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2015 của TCT đã đạt kế hoạch do PVN đề ra và tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn thiết kế chuyên ngành dầu khí hàng đầu tại Việt Nam.

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; thông qua việc chọn một công ty kiểm toán độc lập năm 2016.

ĐHĐCĐ PVE 2016 cũng đã thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Trong đó, kế hoạch năm 2016 với tổng doanh thu: 790 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 32,56 tỷ đồng; tỉ lệ chia cổ tức: 8%. Tất cả cổ đông tại đại hội đã nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 cũng như báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và phương hướng năm 2016, và đồng thuận với tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 là 8%.

Để đạt được kế hoạch đã đề ra thì PVE đã thông qua nghị quyết đại hội và được 100% cổ đông biểu quyết thông qua với các nhiệm vụ trọng tâm. PVE tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết định đúng và kịp thời trong hoạt động SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của toàn Tổng Công ty và Công ty mẹ.

Tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổng thầu nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của PVE. Đặc biệt, chú trọng đến việc thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Rapid – Malaysia.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, phát triển thị trường các dự án trong ngành, ngoài ngành và các dự án nước ngoài có nhiều tiềm năng để đảm bảo nguồn công việc thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục rà soát, tái cơ cấu nguồn nhân lực của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự tư vấn thiết kế và quản lý dự án có trình độ cao, chuyên môn sâu; đồng thời đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc tế hóa nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

Song song, PVE đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành Dầu khí vào các hoạt động SXKD của Tổng Công ty. Tiếp tục tiết giảm và tối ưu hóa chi phí trong hoạt động SXKD, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chi phí của các dự án và đẩy mạnh thanh quyết toán, thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn và tăng hiệu quả SXKD.

ĐHĐCĐ PVE năm 2016 kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận 100% của cổ đông trong tâm thế quyết tâm cao. PVE tiếp tục phát huy giá trị văn hóa “Trí tuệ - Chuyên nghiệp – Hiệu quả”, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện giá trị cốt lõi “Tư duy – Sáng tạo – Hành động – Thực chất” nhằm phát triển PVE trở thành đơn vị tư vấn thiết kế mạnh, bền vững trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thiên Thanh